VIPASSANA ONLINE: HIỂU BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TÂM & PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY THỨ 14 (8/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG HIỂU BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TÂM & PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY

Đọc chi tiết

VIPASSANA ONLINE: ĐẶC TÍNH CỦA TÂM & CON ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT-BÀN – T.SƯ NYANAVUDHA NGÀY THỨ 14 (7/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG ĐẶC TÍNH CỦA TÂM & CON ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT-BÀN – NGÀY THỨ 14 (7/8/2021)

Đọc chi tiết

VIPASSANA ONLINE: BẢN CHẤT RIÊNG CỦA THÂN & CÁCH PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY THỨ 12 (6/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG BẢN CHẤT RIÊNG CỦA THÂN & CÁCH PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY THỨ

Đọc chi tiết

VIPASSANA ONLINE: CÁCH HÀNH THIỀN HÀNG NGÀY & ÁP DỤNG DHAMMA VÀO CUỘC SỐNG? NGÀY THỨ 11 (5/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG CÁCH HÀNH THIỀN HÀNG NGÀY & ÁP DỤNG DHAMMA VÀO CUỘC SỐNG? – NGÀY

Đọc chi tiết

VIPASSANA ONLINE: 2 LOẠI KẺ THÙ, LOẠI NÀO NGUY HIỂM NHẤT & LÀM SAO LOẠI TRỪ? NGÀY THỨ 9 (3/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG 2 LOẠI KẺ THÙ, LOẠI NÀO NGUY HIỂM NHẤT & LÀM SAO LOẠI TRỪ?

Đọc chi tiết

VIPASSSANA ONLINE: CÁCH PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TÂM – THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG – NGÀY THỨ 8 (2/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG CÁCH PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TÂM – NGÀY THỨ 8 (2/8/2021)  

Đọc chi tiết

VIPASSSANA ONLINE: TÁC HẠI NẾU KHÔNG KIỂM SOÁT TÂM – THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG – NGÀY THỨ 7 (1/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG TÁC HẠI NẾU KHÔNG KIỂM SOÁT TÂM – NGÀY THỨ 7 (1/8/2021)   BÀI

Đọc chi tiết