Audios Căn Bản Thiền Minh Sát – Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw

Audios Cuốn Sách Căn Bản Thiền Minh Sát Của Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi, Soạn Dịch Thiện Anh, Phạm Phú Luyện. Nguồn Audios Trung Tâm Diệu Pháp Âm.

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *