AUDIO PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN DÀI NGÀY 2009 – NGÀI THIỀN SƯ U PANDITA

Audios cuốn Pháp Thoại Khoá Thiền Dài Ngày 2009 – Ngài Thiền Sư U Pandita

1. Opening Ceremony 2009
2. Spring 2009 Day 3 Burmese
3. Spring 2009 Day 2 Vietnamese
4. Spring 2009 Day 3 Viet
5. Spring 2009 Day 4 Vietnamese
6. Spring 2009 Day 5 Burmese
7. Spring 2009 Day 6 Vietnamese
8. Spring 2009 Day 7 Vietnamese
9. Spring 2009 Day 8 Vietnamese
10. Spring 2009 Day 9 Vietnamese
11. Spring 2009 Day 10 Vietnamese
12. Spring 2009 Day 11 Vietnamese
13. Spring 2009 Day 12 Vietnamese
14. Spring 2009 Day 13 Vietnamese
15. Spring 2009 Day 14 Vietnamese
16. Spring 2009 Day 15 Vietnamese
17. Spring 2009 Day 16 Vietnamese
18. Spring 2009 Day 17 Vietnamese
19. Spring 2009 Day 18 Vietnamese
20. Spring 2009 Day 19 Vietnamese
21. Spring 2009 Day 20 Vietnamese
22. Spring 2009 Day 21 Vietnamese
23. Spring 2009 Day 22 Vietnamese
24. Spring 2009 Day 23 Vietnamese
25. Spring 2009 Day 24 Vietnamese
26. Spring 2009 Day 25 Vietnamese
27. Spring 2009 Day 26 Vietnamese
28. Spring 2009 Day 27 Vietnamese

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *