AUDIOS PHÁP THOẠI TRONG KHOÁ THIỀN DÀI NGÀY – NGÀI THIỀN SƯ U JATILA

Audios cuốn Pháp Thoại Trong Khoá Thiền Dài Ngày – Ngài Thiền Sư U Jatila

1. Bài Kinh Thứ Nhất Cho ĀNANDA Phần 1 (Thiền Sư Jatila)
2. Bài Kinh Thứ Nhất Cho ĀNANDA Phần 2 (Thiền Sư Jatila)
3. Những Câu Hỏi Thật Hay – Ummagga Sutta (Thiền Sư Jatila)
4. The Discourse On The Excellent Question ( Umagga Sutta )
5. Kinh ĀHĀRA Phần 1 (Thiền Sư Jatila)
6. Kinh ĀHĀRA Phần 2 (Thiền Sư Jatila)
7. Kinh ĀHĀRA Phần 3 (Thiền Sư Jatila)
8. Kinh ĀHĀRA Phần 4 (Thiền Sư Jatila)
9. The Discourse On The Nutrient ( Āhāra Sutta, Part 4 )
10. Kinh ĀHĀRA Phần 5 (Thiền Sư Jatila)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *