AUDIOS CUỐN THẢO LUẬN VỀ ANAPANASATI THIỀN NIỆM HƠI THỞ – U PANNANANDA

Thảo Luận Về Anapanasati Thiền Niệm Hơi Thở – U Pannananda

1. Thảo Luận Ngắn Về Anapanasati (Niệm Hơi Thở) – Lời giới thiệu

2. Thảo Luận Ngắn Về Anapanasati (Niệm Hơi Thở) – Bạn biết gì về các Sắc môn và Ý môn

3. Thảo Luận Ngắn Về Anapanasati (Niệm Hơi Thở) – Thở tự nhiên là gì

4. Thảo Luận Ngắn Về Anapanasati (Niệm Hơi Thở) – Trên mỗi giai đoạn của lộ trình Định

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *