Audios cuốn Vi Diệu Pháp Abhidhamma

1. 01.Giới Thiệu Vi Diệu Pháp
2. 02.Chân đế và tâm tham
3. 03.Sân,Si,Vô Nhân
4. 04.Tâm dục giới tịnh hảo,sắc giới
5. 05.Tâm Vô Sắc,Siêu Thế
6. 06.Bảy Sở Hữu Tâm Biến Hành
7. 07. Sáu Sở Hữu Tâm Biệt Cảnh
8. 08.Sở Hữu Tâm Bất Thiện
9. 09.Tâm sở Lận,Hối,Hôn,Thụy,Nghi,Tín
10. 10.Sở Hữu Tâm Tịnh Hảo Biến Hành
11. 11.Sở Hữu Giới Phần,Vô Lượng Phần,Trí Tuệ
12. 12.Chia Sở Hữu Bất Thiện Theo Nhóm
13. 13.Tâm Bất Thiện và Tâm Sở Phối Hợp
14. 14.Tâm Và Sở Hữu Tâm Phối Hợp,Đất,Nước,Lửa,Gió
15. 15.Rūpa,Kālapas
16. 16.Nguồn Gốc Của Sắc Pháp
17. 17.Xứ,Giới,Đế,Quyền,Môn
18. 18.Vīthi,Lô Trình Tâm
19. 19.Hướng Môn Avajjana
20. 20.Lộ Ý Môn Đổng Tốc Kiên Cố Appanājavānavāra
21. 21.Các Lộ Tâm Tử

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *