AUDIOS PHƯƠNG PHÁP THIỀN MINH SÁT – THIỀN SƯ U PAṆḌITĀ – KHÓA THIỀN MÙA XUÂN 2007

Audios Phương Pháp Thiền Minh Sát – Thiền Sư U Paṇḍitā – Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Tổng hợp các bài pháp thoại về phương pháp Thiền Minh Sát do Thiền Sư U Paṇḍitā thuyết giảng hướng dẫn tại Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *