Buổi 10: Ý Nghĩa & Lợi Ích Thiền Tha Thứ, Thiền Tâm Từ, Câu Chuyện Quán Sự Chết – Thiền Sư Khánh Hỷ Giảng

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 10: Ý Nghĩa & Lợi Ích Thiền

Đọc chi tiết

Buổi 9: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Ái & Ý Nghĩa Đảnh Lễ Chư Tăng – Thiền Sư Khánh Hỷ Giảng

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 9: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ, Thiền

Đọc chi tiết

Buổi 7: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ & Giảng Về Bài Kinh Satta Sutta Về Chúng Sinh – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 7: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ &

Đọc chi tiết

Buổi 6: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ, Giảng Về Ngũ Giới, Thập Thiện Nghiệp & Pháp Hành – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 6: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ, Giảng

Đọc chi tiết

Buổi 4: Hướng Dẫn & Diễn Giải Thiền Vipassana Theo Phương Pháp Ngài Mahasi – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 4: Hướng Dẫn & Diễn Giải Thiền

Đọc chi tiết

Buổi 1: Hướng Dẫn Thiền Tâm Từ, Thiền Vipassana, Kinh Hành Cơ Bản – Thiền Sư Khánh Hỷ Hướng Dẫn 19/9/2021

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN Buổi 1: Hướng Dẫn Thiền Tâm Từ, Thiền

Đọc chi tiết

VIPASSANA ONLINE: HIỂU BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TÂM & PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY THỨ 14 (8/8/2021)

VIPASSSANA ONLINE: THIỀN SƯ NYANAVUDHA GIẢNG HIỂU BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA TÂM & PHÁT TRIỂN CHÁNH NIỆM – NGÀY

Đọc chi tiết