LỜI NÓI ÐẦU

Bộ Yamaka (Song Ðối) đã tu chỉnh xong; đã ấn hành 3 quyển, và đây là quyển 4, tập cuối cùng. Tập cuối này trình bày phần còn lại của Quyền Song (Indriyayamaka). Quyền Song là chương lớn nhất trong 10 Song của bộ Song Ðối.

Chỉ riêng phần Chuyển Biến (Pavattivāro) sanh, diệt, sanh và diệt, đối với người và cõi, theo ba thời, cùng với phần Biến Tri (Pariññāvāro), thì đã phải in thành một quyển như thế nầy.

Cũng như các bộ Diệu Pháp đã được tu chỉnh trước đây, Bộ thứ sáu Yamaka đã được đối chiếu với nguyên bản Pāli, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tôn trọng văn phong bản thảo của ngài Ðại Lão Hòa Thượng Tịnh-Sự, dịch từ bản Thái ngữ; chúng tôi chỉ chú ý so sánh với bản Pāli về chi pháp và về cách trình bày văn bản cho tương đối chính xác và khuôn rập với tạng Pāli.

Cũng nên nói thêm rằng, thật ra nguyên bản Pāli, bộ Yamaka chỉ có 2 quyển, nhưng chuyển dịch sang Việt ngữ thì lượng văn tự và số trang quá lớn, nên chúng tôi mới phải in thành 4 tập. Hai tập đầu là quyển 1 của Pāli, hai tập sau là quyển 2 của Pāli.

Trong khi làm thiện sự này chúng tôi tâm nguyện hai điều :

– Hoàn thành lý tưởng của bậc thầy tổ lúc sanh tiền.
– Ðóng góp công sức phụng sự Ðạo pháp trong việc hình thành kho tàng Ðại Tạng kinh điển Việt ngữ.

Nguyện cầu năng lực phước báu hộ trì cho Việt Nam quốc thái dân an, chúng sanh tiến hóa.

T.M. Ban Tu Chỉnh
Tỳ-khưu GIÁC GIỚI

-ooOoo-

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *