Buổi 10: Ý Nghĩa & Lợi Ích Thiền Tha Thứ, Thiền Tâm Từ, Câu Chuyện Quán Sự Chết – Thiền Sư Khánh Hỷ Giảng

VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN

Buổi 10: Ý Nghĩa & Lợi Ích Thiền Tha Thứ, Thiền Tâm Từ, Câu Chuyện Quán Sự Chết – Thiền Sư Khánh Hỷ Giảng

Sadhu Sadhu Sadhu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *