VIPASSSANA ONLINE 20 NGÀY NĂM 2021: THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN

Buổi 11: Hướng Dẫn Thiền Tha Thứ & Giảng Về Ngũ Uẩn – Thiền Sư Khánh Hỷ Giảng

Sadhu Sadhu Sadhu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *