CẨM NANG NGHIÊN CỨU THẮNG PHÁP – TẬP 1 – SAYĀDAW U SĪLĀNANDA – PHÁP TRIỀU DỊCH VIỆT

Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp

Tập Một

Handbook of Abhidhamma Studies

Volume One
Tác giả: Venerable Sayādaw U Sīlānanda

Người dịch: Pháp Triều

PL: 2559 DL: 2015

TẢI SÁCH EBOOK TẠI ĐÂY: Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp Tập I

CamNangNghienCuuThangPhap-Tap-1-Ecopy
Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *