PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – LÀM GIÀU BẰNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CHÁNH LÀ TÀ MẠNG

LÀM GIÀU BẰNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CHÁNH LÀ TÀ MẠNG Người đã thọ trì ngũ giới phải tránh bảy

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANĀ SATI)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANĀ SATI) Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIỆM GHI NHẬN

MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIỆM GHI NHẬN Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ QUYẾT ĐOÁN CHO RẰNG KHÔNG THỂ TU TẬP MINH SÁT NẾU KHÔNG CÓ THIỀN (JHĀNA)

SỰ QUYẾT ĐOÁN CHO RẰNG KHÔNG THỂ TU TẬP MINH SÁT NẾU KHÔNG CÓ THIỀN (JHĀNA) Bám vào lời tuyên

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẮC THIỀN PHÁT TRIỂN MINH SÁT NHƯ THẾ NÀO

ĐẮC THIỀN PHÁT TRIỂN MINH SÁT NHƯ THẾ NÀO Nếu người hành thiền nỗ lực, theo cách đã nói ở

Đọc chi tiết