PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TƯỜNG GIẢI VỀ BÁT THÁNH ĐẠO

TƯỜNG GIẢI VỀ BÁT THÁNH ĐẠO Ở phần trước chúng tôi chỉ nêu lên những đầu đề của Trung Đạo,

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – LÀM GIÀU BẰNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CHÁNH LÀ TÀ MẠNG

LÀM GIÀU BẰNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CHÁNH LÀ TÀ MẠNG Người đã thọ trì ngũ giới phải tránh bảy

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANĀ SATI)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANĀ SATI) Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIỆM GHI NHẬN

MINH SÁT TRÍ CHỈ PHÁT SANH DO CHÁNH NIỆM GHI NHẬN Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ QUYẾT ĐOÁN CHO RẰNG KHÔNG THỂ TU TẬP MINH SÁT NẾU KHÔNG CÓ THIỀN (JHĀNA)

SỰ QUYẾT ĐOÁN CHO RẰNG KHÔNG THỂ TU TẬP MINH SÁT NẾU KHÔNG CÓ THIỀN (JHĀNA) Bám vào lời tuyên

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KAMMASSAKATA SAMMĀDIṬṬHI

KAMMASSAKATA SAMMĀDIṬṬHI  Kammassakatā sammādiṭṭhi có nghĩa là tin và chấp nhận quan niệm cho rằng có Nghiệp và có quả

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẠO PHÁT TRIỂN TRÊN BA GIAI ĐOẠN

ĐẠO PHÁT TRIỂN TRÊN BA GIAI ĐOẠN  Người Phật tử chúng ta có thói quen khi hoàn thành một phước

Đọc chi tiết

PHẦN III – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẮC THIỀN PHÁT TRIỂN MINH SÁT NHƯ THẾ NÀO?

ĐẮC THIỀN PHÁT TRIỂN MINH SÁT NHƯ THẾ NÀO Nếu người hành thiền nỗ lực, theo cách đã nói ở

Đọc chi tiết