PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TẬP ĐẾ (SAMUDAYA SACCĀ)

TẬP ĐẾ (SAMUDAYA SACCĀ) Idaṃkho pana, Bhikkhave, dukkha-samudayo ariya saccaṃ: Yāyaṃtaṇhā ponobhavikā nandīrāsahagatā tatra tatrābhinandinī seyathidaṃ, kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā. ‘Này

Đọc chi tiết

PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG HẬU UPARI

CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG HẬU UPARI Hoàng Hậu Upari từng là chánh cung hoàng hậu của vua Assaka một thời

Đọc chi tiết

PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TRONG CÕI PHẠM THIÊN VỊ ẤY CHÓI SÁNG TRONG CHUỒNG HEO VỊ ẤY CŨNG THẤY THÍCH THÚ

TRONG CÕI PHẠM THIÊN VỊ ẤY CHÓI SÁNG TRONG CHUỒNG HEO VỊ ẤY CŨNG THẤY THÍCH THÚ Một thời Đức

Đọc chi tiết

PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – MỘT VỊ TRƯỞNG LÃO PHÁP SƯ

MỘT VỊ TRƯỞNG LÃO PHÁP SƯ Trước đây khi chúng tôi sống tại tu viện Taungwine Taikkyaung ở Mawlamyaing (Miến

Đọc chi tiết

PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – KIẾP SỐNG KHỦNG KHIẾP KHI LÀM DẠ-XOA KHI LÀM BÒ

KIẾP SỐNG KHỦNG KHIẾP KHI LÀM DẠ-XOA KHI LÀM BÒ Khoảng năm 1300 (theo lịch Miến) trong tu viện Payāgyi

Đọc chi tiết

PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐƯỢC TÁI SANH LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI SAU KHI LÀM BÒ VÀ CHÓ

ĐƯỢC TÁI SANH LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI SAU KHI LÀM BÒ VÀ CHÓ Khoảng năm 1300 ME (Lịch Miến), vị

Đọc chi tiết