PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DIỆT ĐẾ (NIRODHA SACCĀ)

DIỆT ĐẾ (NIRODHA SACCĀ) Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ– yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo. “Này các

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ DIỆT CỦA THAM ÁI XẢY RA NHƯ THẾ NÀO

SỰ DIỆT CỦA THAM ÁI XẢY RA NHƯ THẾ NÀO Khi người hành thiền, nhờ ghi nhận ‘thấy’ ‘thấy’ vào

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – ĐẠO ĐẾ (MAGGA SACCĀ)

ĐẠO ĐẾ (MAGGA SACCĀ) Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ – ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – CẦN BAO NHIÊU VĂN TUỆ (SUTAMAYA – TUỆ DO NGHE)?

CẦN BAO NHIÊU VĂN TUỆ (SUTAMAYA – TUỆ DO NGHE)? Như chúng tôi đã trích dẫn lời chú giải, chỉ

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TU TẬP ĐẠO ĐI TRƯỚC HAY MINH SÁT ĐẠO

TU TẬP ĐẠO ĐI TRƯỚC HAY MINH SÁT ĐẠO Sau khi tu tập đạo căn bản như đã mô tả

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DANH KHÁC BIỆT VỚI SẮC VÍ DỤ VIÊN NGỌC

DANH KHÁC BIỆT VỚI SẮC VÍ DỤ VIÊN NGỌC Có một viên ngọc tên Veluriya, trong viên ngọc ấy một

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ TIẾT CHẾ TRONG LÚC THIỀN MINH SÁT

SỰ TIẾT CHẾ TRONG LÚC THIỀN MINH SÁT Đối với những đối tượng danh và sắc mà thực tại của

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TRI KIẾN VỀ TỨ ĐẾ QUA MINH SÁT TRÍ

TRI KIẾN VỀ TỨ ĐẾ QUA MINH SÁT TRÍ Nhờ ghi nhận tất cả hiện tượng xảy ra ở sáu

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TỨ ĐẾ ĐƯỢC TUỆ TRI BẰNG THÁNH ĐẠO CÙNG MỘT LÚC NHƯ THẾ NÀO?

TỨ ĐẾ ĐƯỢC TUỆ TRI BẰNG THÁNH ĐẠO CÙNG MỘT LÚC NHƯ THẾ NÀO? Đây là cách nó xảy ra:

Đọc chi tiết

PHẦN VI – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – MINH SÁT CŨNG LÀ MỘT THÀNH PHẦN CỦA NIRODHAGĀMINI PAṬIPADĀ

MINH SÁT CŨNG LÀ MỘT THÀNH PHẦN CỦA NIRODHAGĀMINI PAṬIPADĀ Bởi vì Thánh Đạo dẫn đến sự diệt của tất

Đọc chi tiết