PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ

SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ Ở phần VI chúng tôi đã đề cập đến Đạo Đế (Magga Saccā).

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ

PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ ‘Taṃkho panidaṃdukkhaṃariyasaccaṃpariññeyya ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi,

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ “Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññāta ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ

SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasacca ’ nti bhikkhave, tathāgatānaṃpubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃudapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ

PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ ‘Taṃkho panidaṃdukkhasamudayaṃariyasaccaṃpahātabba ’ nti, bhikkhave, tathāgatānaṃpubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃudapādi, paññā udapādi,

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHIỀN NÃO NGỦ NGẦM THỰC SỰ HIỆN HỮU

PHIỀN NÃO NGỦ NGẦM THỰC SỰ HIỆN HỮU Mặc dù Kinh và Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) nói rõ rằng có

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI TẬP ĐẾ Taṃkho panidaṃdukkhasamudayaṃariyasaccaṃpahīna ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃudapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ

SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ “Idaṃdukkhanirodhaṃariyasacca ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ

PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ ‘Taṃkho panidaṃdukkhanirodhaṃariyasaccaṃsacchikātabba ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃudapādi, paññā

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI DIỆT ĐẾ “Taṃkho panidaṃdukkhanirodhaṃariyasaccaṃsacchikata ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃudapādi, paññā

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ

SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ “Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi,

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ

PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ “Taṃkho panidaṃdukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvetabba ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ

Đọc chi tiết

PHẦN VII – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐẾ “Taṃkho panidaṃdukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvita’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi,

Đọc chi tiết