CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC VỊ TỲ KHEO VÀ SỰ GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT

 CÂU HỎI “Này các Tỳ-kheo, giả sử rằng một kẻ vô văn phàm phu được tám pháp thế gian đến

Đọc chi tiết

THOÁT KHỎI KHỔ VÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIŨ SẠCH LO LẮNG, ĐƯỢC DANH VÀ MẤT DANH 

THOÁT KHỎI KHỔ “Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát khỏi sanh, già, và chết,” Đức

Đọc chi tiết

CÂU HỎI CỦA ĐỨC VUA MILANDA VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA THÁNH TĂNG, ĐỨC PHẬT CŨNG PHẢI DÙNG LÚA NGỰA

CÂU HỎI CỦA ĐỨC VUA MILANDA Liên quan tới sự kiện xảy ra tại làng Pañcasala, ñức Vua Milanda ñã

Đọc chi tiết