Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp Tập II

Chương Sáu: Các Nhóm Sắc (Kalāpa) Và Những Loại Chúng Sanh Khác Nhau

Tôi muốn cung cấp thêm cho các bạn một vài thông tin về việc khi nào các nhóm sắc (Rūpa-kalāpa) sanh lên và sanh lên cho loại chúng sanh nào và nhóm sắc nào có thể bị thiếu sót. Đầu tiên là những chúng sanh trong các cõi dục giới (Kāmāvacara Bhūmi). Có ba loại chúng sanh:

  • thấp sanh,
  • hóa sanh, và
  • thai

Thấp sanh có nghĩa là những chúng sanh sanh ra từ sự  ẩm  thấp,  như  các  loài  côn  trùng.  Chúng  được  gọi  là thấp  sanh.  Tại  thời  điểm  tục  sinh  (Paṭisandhi),  có  bảy nhóm  sắc  sanh  lên  trong  chúng:  nhóm  nhãn  (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghāna), nhóm thiệt (Jivhā), nhóm thân (Kāya), nhóm giới tính (Bhāva) và nhóm ý vật (Vatthu). Nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghāna), và nhóm giới tính (Bhāva) có thể bị thiếu sót. Đôi  lúc,  chúng  có  thể  không  có  mắt  (Cakkhu).  Đôi  lúc, chúng có thể không có tai (Sota) và vân vân. Đó là tại lúc tục sinh. “Pavatti” có nghĩa là trong suốt đời sống. Trong đời sống1, tất cả các sắc pháp (Rūpa) có thể sanh lên trừ những nhóm bị thiếu sót.

Hóa sanh có nghĩa là họ sanh ra là những người trưởng thành. Ở đây, có ba loại chúng sanh hóa sanh được nhắc đến. Một là cho các Thiên nhân (Deva). Tại lúc tục sinh, có tất cả bảy nhóm sắc. Bảy nhóm sắc là nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghāna), nhóm thiệt (Jivhā), nhóm thân (Kāya), nhóm giới tính (Bhāva) và nhóm ý vật (Vatthu). Không có sự thiếu sót nào đối với họ vì họ sanh ra với nghiệp (Kamma) rất mạnh. Trong đời sống thì tất cả sắc pháp (Rūpa) sanh lên trong họ.

Rồi có những chúng sanh hóa sanh trong bốn đọa xứ (Apāya). Đối với những chúng sanh sanh ra trong bốn đọa xứ thì tại thời điểm tục sinh (Paṭisandhi), bảy nhóm sắc sanh lên. Trong số bảy nhóm, thì nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), và nhóm giới tính (Bhāva) có thể bị thiếu sót. Đôi lúc, họ có thể tái sinh mà không có mắt (Cakkhu) và vân vân. Trong suốt đời sống (Pavatti) thì tất cả sắc pháp (Rūpa) sanh lên trừ những nhóm bị thiếu sót.

Loại hóa sanh cuối cùng là người nhân loại. Điều được ghi nhận là người nhân loại là hóa sanh tại thời điểm khởi đầu của thế giới. Vì không có người nhân loại vào lúc đó, các Phạm thiên (Brahma) chết đi từ thế giới Phạm thiên (Brahma) và tái sanh làm người nhân loại. Vào lúc đó, người nhân loại là hóa sanh. Đối với họ, sáu nhóm sắc sanh lên: nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghāna), nhóm thiệt (Jivhā), nhóm thân (Kāya), và nhóm ý vật (Vatthu). Chú ý là không có nhóm giới tính (Bhāva). Điều được ghi nhận là họ không có giới tính vào lúc đó. Chỉ sau một thời gian sau, các giới tính mới sanh lên. Trong suốt đời sống (Pavatti), tất cả sắc pháp (Rūpa) có thể sanh lên trừ hai nhóm sắc giới tính (Bhāva).

Rồi chúng sanh thai sanh thì bao gồm người nhân loại, chim chóc và các loài thú vật khác. Tại thời điểm tục sinh (Paṭisandhi), chỉ có ba nhóm sắc: nhóm thân (Kāya), nhóm giới tính (Bhāva) và nhóm ý vật (Vatthu). Đôi lúc, nhóm giới tính (Bhāva) bị thiếu sót. Có một vài chúng sanh sinh ra không có giới tính. Trong suốt đời sống (Pavatti), tất cả sắc pháp (Rūpa) sanh lên. Nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghāna) và nhóm giới tính (Bhāva) có thể bị thiếu sót. Thiếu sót có nghĩa là đến thời điểm để nhóm nhãn (Cakkhu) sanh lên thì nó không sanh lên và vân vân. Những chúng sanh đó được gọi là mù bẩm sinh, điếc bẩm sinh và vân vân. Đây là những chúng sanh trong dục giới (Kāmāvacara).

Đối    với    những    chúng    sanh    trong    sắc    giới (Rūpāvacara), ngoại  trừ  những  chúng  sanh  vô  tưởng (Asañña-satta),  thì  tại  thời điểm  tục  sinh  (Paṭisandhi), các nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm ý vật (Vatthu)  và  nhóm  mạng  quyền  (Jīvita)  sanh  lên.  Bốn nhóm  này  sanh  lên  trong  suốt  đời  sống  (Pavatti),  bốn nhóm  đó cộng  với  sáu  nhóm  do  tâm  (Citta)  tạo  và  bốn nhóm  do  nhiệt lượng  (Utu)  tạo,  những  nhóm  này  cũng sanh  lên.  Cho  nên,  trong suốt  đời  sống  (Pavatti)  thì  có mười  bốn  (4+6+4)  nhóm  sắc  pháp sanh  lên.  Có  23  sắc pháp (Rūpa).

Đối với những chúng sanh vô tưởng trong sắc giới (Rūpāvacara) thì tại lúc tục sinh (Paṭisandhi) chỉ có nhóm mạng quyền (Jīvita-navaka) sanh lên. Tại lúc tục sinh (Paṭisandhi), chỉ có một nhóm, đó là nhóm mạng quyền (Jīvita-navaka). Trong suốt đời sống (Pavatti) thì có nhóm mạng quyền (Jīvita-navaka) cộng với nhóm thuần khiết (Suddhaṭṭhaka) và nhóm đặc biệt (Lahutādekādasaka) của các nhóm sắc do nhiệt lượng tạo (Utuja-kalāpa). Đối với những chúng sanh vô tưởng, thì tại lúc tục sinh (Paṭisandhi), chỉ có chín loại sắc pháp. Trong suốt đời sống thì có mười bảy sắc pháp. Đây là những nhóm sanh lên lúc tục sinh (Paṭisandhi) và trong suốt đời sống. Có một vài nhóm sắc có thể bị thiếu sót.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

[Kết Thúc Chương Sáu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *