Ảnh Hưởng của Cha Mẹ

“Khi một người hiểu biết lời dạy của các bậc trí tuệ, họ trở nên cao quý hơn bao giờ hết; vì những lời dạy ấy không làm hại gì đến họ.”

Một người về phương diện đạo đức và tinh thần đã tăng tiến theo hướng cân xứng với kiến thức của người ấy về những lời dạy của các bậc thiện trí. Người Phật tử có được sự hiểu biết về Đức Phật đích thực từ nơi các bậc cha mẹ và thầy tổ có trí của họ. Có thể nói, hiểu biết được một ân đức Phật có nghĩa là một bước tiến hướng tới nhân cách đạo đức. Chẳng hạn, liên quan đến Arahan (Ứng Cúng), một ân đức vốn biểu thị sự giải thoát khỏi các phiền não, chúng ta biết rằng Đức Phật đã giải thoát khỏi những tham muốn bất thiện, sân hận và si mê. Sự hiểu biết này giúp chúng ta biết tôn kính những ký ức về Đức Phật và nâng cao tầm vóc tinh thần của chúng ta. Sự hiểu biết về sự kiện Đức Phật là bậc biết tất cả pháp, không có gì ngài không biết, cũng vậy. Lại nữa, chúng ta biết rằng việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ ngăn được bốn ác đạo, và góp phần vào sự hoạch đắc tài sản thế gian, hạnh phúc cõi trời và sự tịch tịnh của Niết Bàn, rằng Pháp (Dhamma) có thể được tự mình chứng ngộ , rằng người ta có thể có được những lợi ích tức thời từ việc thực hành Pháp… Một sự hiểu biết về Pháp như vậy có nghĩa là đã làm cho tính cách của chúng ta trở nên cao quý. Sự hiểu biết của chúng ta về Tăng (Saṅgha) cũng vậy. Tăng là những bậc đã hiến mình cho việc thực hành giới, định, tuệ, và cho sự thắng phục tham, sân, si… Và như vậy sự tôn kính đối với Tăng có được lợi ích là sống lâu, sức khoẻ,…Sự hiểu biết về Tăng này chắc chắn sẽ nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta lên. 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *