Buồn Ngủ Không Nhất Thiết Là Phiền Não

Buồn ngủ do kiệt quệ thể lực có thể xảy ra nơi các vị A-la-hán không còn phiền não. Vì thế, khi Saccaka, du sĩ ngoại đạo hỏi Đức Phật xem ngài có bao giờ ngủ ngày không, Đức Phật trả lời ngài có ngủ vào những ngày cuối tháng mùa hạ. Saccaka nói rằng ngủ ngày được một số người xem như một hình thức của si ám. Mặc dù ông ta nhắc đến quan niệm của một số người như vậy, nhưng kỳ thực ông đang ám chỉ Đức Phật chưa thoát khỏi si ám (moha). Lúc đó Đức Phật nói rằng ngủ chẳng phải si ám cũng chẳng phải không si ám, một người chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc và phiền não có thể còn trong si ám, nhưng Đức Phật, người đã thoát khỏi phiền não, không bao giờ còn trong si ám nữa. Như vậy ngay cả Đức Phật cũng ngủ và điều này cho thấy rằng ước muốn ngủ do kiệt quệ thể lực không được xem như hôn trầm hay như một triền cái.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *