Giả Dối (Sātheyya)

Sātheyya là khuynh hướng thích kích động và khoe khoang những đức hạnh hay phẩm hạnh mình không có. Một người có thể làm ra vẻ (mình là người) có giới đức trong sạch, học vấn uyên bác và hành thiền ghê gớm lắm dù họ không có những phẩm hạnh này. Các bậc thánh chắc chắn không có tính tự phụ như vậy, họ không bao giờ khoe khoang về những sở chứng của mình vì họ là người chính trực. Loại giả dối tồi tệ nhất là làm ra vẻ mình có những năng lực thần thông như khả năng ngoại cảm, thiên nhãn thông, túc mạng thông và những kinh nghiệm siêu nhiên bất thường khác. Vị Tỳ-kheo nào phạm tội này kể như không còn là một thành viên của Tăng Đoàn (Saṇgha) nữa. Đối với người cư sĩ cũng vậy, làm ra vẻ ta đây có năng lực thần thông hay tri kiến siêu nhiên được xem là sự lừa dối nghiêm trọng nhất trong các loại lừa dối.

Vì thế điều quan trọng là phải làm sao thoát được sự giả dối hay Sātheyya này. Các học giả xưa dịch sātheyya là xảo trá. Đây là một sự phiên dịch khá tốt nhưng như vậy một người lừa đảo cũng được nói là xảo trá sao! Do đó từ này vẫn không chính xác và thích hợp như giả dối (đạo đức giả) vốn nhấn mạnh trên tính tự phụ và khoác lác rỗng không kết hợp với giả dối. Vì thế tôi đã dịch nó là giả dối hay đạo đức giả. Đối với người đang hành thiền tính chân thật và không giả dối là điều tối cần. Vì lý do đó chân thật được mô tả như một yếu tố của tinh tấn.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *