Lời Mời Của Đức Phật

“Người chân thật và chánh trực hãy đến với ta và thực hành Pháp theo lời dạy của ta. Như Lai bảo đảm tối đa bảy năm hoặc ít nhất trong vòng bảy ngày họ sẽ đắc A-la-hán thánh quả.” Như vậy Đức Phật đã táo bạo mời mọi người hãy cho giáo pháp của ngài một sự thử nghiệm. Trong Kinh Bodhirājakumāra Đức Phật thậm chí còn hứa rằng những ai nhận được sự chỉ dẫn của ngài vào buổi chiều và thực hành theo đó sẽ có được những kinh nghiệm lạ thường vào sáng ngày hôm sau, trong khi những người nhận được sự chỉ dẫn vào buổi sáng và thực hành sẽ có kinh nghiệm vào buổi chiều. Và những vị đệ tử có trí và chân thật của Đức Phật đã có được kinh nghiệm đúng như lời dạy này. Họ trở thành các bậc Thánh A-la-hán hoặc A-na-hàm, tối đa trong bảy năm hoặc tối thiểu trong bảy ngày. Những người có được kinh nghiệm trong bảy năm hay bảy ngày này, chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói, chỉ là những người trung bình trong số những vị đệ tử khéo dẫn (neyya puggala, ứng dẫn, tức những người cần phải hành theo trình tự Giới, Định và Tuệ). Các vị đệ tử có khả năng cao hơn thì có được kinh nghiệm chỉ trong một ngày hay một đêm như Đức Phật đã công bố.

Hiếm Có Sự Giác Ngộ Trong Một Tuần

Theo chỗ chúng tôi biết, ngày nay tìm được một người có thể đạt đến kinh nghiệm siêu nhiên trong vòng một tuần đã khó, nói gì đến người đắc nó chỉ trong một ngày hay một đêm. Vậy mà có một số vị thầy khẳng định là họ có thể đưa ra những hướng dẫn sẽ bảo đảm có được tuệ giác phi thường chỉ trong một thời ngồi. Chúng tôi thực sự hoan nghênh lời khẳng định của họ nếu nó có bất kỳ một căn cứ xác đáng nào đó. Một số thậm chí còn nói rằng người ta có thể có được trí tuệ minh sát đơn tuần do nghe những bài pháp của họ và hiểu được sự thực, nếu được như vậy thì tinh tấn thêm không cần thiết nữa. Điều này có thể làm vui lòng những người lười biếng. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên một sự thực rằng ngay cả chính Đức Phật cũng bắt những vị đệ tử ứng dẫn, tức những người không thể có được tuệ minh sát do nghe những bài pháp của ngài, phải thực hành Pháp vậy.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *