Mười Tà Đạo

Micchatta là một từ ghép gồm: micchā và atta; micchā có nghĩa là sai lầm hay tà vạy, còn atta có nghĩa là quan niệm, như vậy micchatta có nghĩa là quan niệm sai lầm, tà đạo. Trong số mười tà đạo, tám pháp đầu tạo thành Bát Tà Đạo đối nghịch lại với Bát Chánh Đạo. Tám tà pháp này là: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định. Tám tà pháp này sẽ dẫn một người đến một trong bốn cõi khổ, đó là, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó mà người theo tà đạo này được tái sanh làm người, người ấy sẽ bị đoản thọ, đau yếu và phải chịu những khổ luỵ khác của cuộc sống. Hai tà pháp kế tiếp là tà trí (micchāñāṇa) và tà giải thoát (vimuttiñāṇa) đối lại với chánh trí (sammāñāṇa) và chánh giải thoát (sammāvimutti). Như vậy chúng ta có mười tà đạo.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *