Năm Loại Bỏn Xẻn

Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma piṭaka) đề cập đến năm loại bỏn xẻn hay keo kiết. Đó là: (1) Bỏn xẻn về chỗ ở, (2) Bỏn xẻn về gia quyến; (3) Bỏn xẻn về lợi đắc; (4) Bỏn xẻn về xưng tán (khen ngợi); và (5) Bỏn xẻn về pháp.

Bỏn Xẻn Về Chỗ Ở

Bỏn xẻn đầu tiên là bỏn xẻn về chỗ ở (āvāsa, trú xứ, 住處). Tất cả năm loại bỏn xẻn này đặc biệt ám chỉ đến các vị Tỳ-kheo và do đó liên quan đến Tăng Chúng (Saṅgha) hơn là người tại gia cư sĩ.

Pháp bỏn xẻn đầu tiên là pháp làm cho một vị Tỳ-kheo khổ sở, buồn rầu khi vị ấy thấy các vị Tỳ-kheo giới đức khác được sống trong một ngôi chùa hay tu viện rộng lớn (saṅgha ārāma) hay trong một toà nhà được bao bọc đặc biệt nơi tu viện đã nói. Thời xưa tu viện là những toà nhà rộng lớn được Phật tử xây dựng và cúng dường đến Tăng (Saṅgha). Những tu viện của Tăng (Tứ Phương Tăng) này rộng mở cho các vị Tỳ-kheo đến từ khắp mọi nơi. Tất nhiên chúng được cung cấp theo thứ tự thâm niên trong Tăng, nghĩa là ưu tiên cho các vị Trưởng-lão cao hạ. Ghen tị với một vị sư giới đức cư trú trong tứ phương tăng này là bỏn xẻn (macchariya). Nhưng sẽ không phải là bỏn xẻn nếu từ chối cộng trú với một vị sư không giới đức, hay gây gỗ, cãi nhau.

Dĩ nhiên không thể trách sự độc quyền của những ngôi chùa riêng. Nhưng nếu vị sư khách là người có tư cách đạo đức và ngôi chùa còn nhiều chỗ ở, sẽ là bỏn xẻn nếu từ chối không hợp lý. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, những người khách lương thiện phải được cho chỗ ở tạm thời nếu trong nhà còn chỗ.

 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *