Ngày Mahāsamaya (Đại Hội)

Hôm nay là Ngày Mahāsamaya (Đại Hội), ngày mà chư Phật tử cử hành lễ trên khắp đất nước để tưởng nhớ bài Kinh Mahāsamaya do Đức Phật thuyết vào ngày Rằm tháng Sáu này.

Trước tiên, về nguồn gốc của bài kinh. Vào ngày này năm trăm vị Tỳ-kheo dòng Sakya( 釋迦 Thích Ca ) đã hành thiền trong một khu rừng gần Kapilavatthu (Ca-tì-la-vệ) theo sự chỉ dẫn của Đức Phật và chính ngày ấy các vị đã trở thành những bậc Thánh A-la-hán. Vị Tỳ-kheo trở thành bậc A-la-hán trước đi đến để báo với Đức Phật về sự chứng đắc của mình. Nhưng ngay khi vị ấy sắp nói ra, vị ấy thấy một vị Tỳ-kheo khác đi đến và vì thế không thể nói về sự chứng đắc của mì nh. Khi 500 vị Tỳ-kheo lần lượt đi đến, không ai trong họ có thể nói được mục đích cuộc viếng thăm của mì nh cho Đức Phật. Điều này là do các vị không muốn để cho những người khác biết về sự hoàn thành (A-la-hán thánh quả) của mình vậy.

Một vị A-la-hán đích thực rất muốn chia xẻ kinh nghiệm giác ngộ của mì nh với người khác; nhưng không muốn những người khác biết được sự chứng đắc của mì nh vì thế vị ấy cố gắng giữ kín điều này cho đến mức có thể. Vị ấy không muốn để cho những người không phải là Tỳ-kheo khởi lên nghi hoặc về sự chứng đắc của mì nh. Có thể trong một số trường hợp vị ấy phải tiết lộ thân phận khi bị một vị Tỳ-kheo khác nài ép. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó vị ấy cũng chỉ để cho họ biết một cách gián tiếp. Có lần, một vị Tỳ-kheo nọ mới từ bỏ gia đình để mặc vào tấm y vàng thánh thiện (mới xuất gia) và làm thị giả cho thầy mì nh là một vị A-la-hán. Một hôm người thị giả hỏi thầy mì nh ằrng vị A-la-hán trông giống như thế nào. Tất nhiên vị ấy không biết được sự chứng đắc của thầy mì nh. Vị A-la-hán nói, “Thật khó mà biết được một vị A-la-hán là như thế nào. Ngay cả một vị sư từng phục vụ những nhu cầu cho một vị A-la-hán còn không biết được địa vị tinh thần của thầy mình đấy.” Như vậy, do không còn tính kiêu căng tự phụ, nên vị A-la-hán không tiết lộ sở chứng của mình. Nếu các vị muốn để cho người khác biết những bí mật của mì nh, các vị chỉ làm điều đó vào cái đêm trước ngày nhập Niết Bàn mà thôi. 

Vì thế, không muốn để cho những người khác biết sự chứng đắc A-la-hán thánh quả của mình, 500 vị Tỳ-kheo đã không nói gì với Đức Phật mà chỉ ngồi yên lặng. Lúc bấy giờ các vị chư thiên và Phạm thiên đi đến để đảnh lễ Đức Phật và các vị tân A-la-hán. Có thể nói đó là một hội chúng rất lớn. Đức Phật lần lượt thông báo số chư thiên có mặt và sau đó thuyết những bài kinh đem lại lợi ích cho sáu loại cá tánh (tham, sân, si, tín, trí, tầm). Kinh nói rằng vào lúc chấm dứt thời pháp vô số chư thiên và Phạm thiên đã đạt đến giác ngộ.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *