GIẢNG GIẢI KINH ĐOẠN GIẢM – OÁN THÙ CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN LÀM ĐIỀU SAI TRÁI ĐỐI VỚI CÁC BẬC THÁNH

Oán Thù Có Thể Đưa Đến Làm Điều Sai Trái Đối Với Các Bậc Thánh

Người chúng ta ôm lòng thù hận có thể là một người bình thường (phàm nhân) nhưng nạn nhân của sự báo thù mà chúng ta thực hiện hoá ra lại là một Bậc Thánh, một Bậc A-la-hán, hay thậm chí một vị Phật. Như chúng ta đã thấy, Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) và Ciñjamāṇa (Chinh-cha) có oán thù với đức Bồ Tát nhưng cuối cùng họ lại âm mưu chống Đức Phật. Trường hợp khác, một người phụ nữ nọ bị bốn chàng thanh niên kia cướp của và giết chết đã cầu xin có một cơ hội để trả thù. Nhưng khi cô ta tái sanh làm một nữ dạ xoa và có cơ hội trả được mối thù xưa, cả bốn nạn nhân lúc đó lại trở thành các bậc A-la-hán. Cô tự cải trang làm một con bò và tìm cách húc chết Bāhiyadarusīriya không lâu sau khi vị này chứng đắc A-la-hán, húc chết Pukkusāti sau khi vị này đắc Bất-lai thánh quả, húc chết người cùi Suppabuddha, người đã trở thành một bậc Nhập Lưu, và Tambadaṭhika ngay sau khi vị này đắc được minh sát trí (Hành xả trí – saṅkhārupekkhāñāṇa). Vì thế cô đã chuốc lấy món nợ cực trọng nghiệp do giết các bậc Thánh Nhơn.

Sự tai hại của oán thù là vậy, nên cách tốt nhất để hoá giải hận thù là hãy tu tập lòng khoan dung, độ lượng. Do đó, chúng ta hãy xác nhận rằng chúng ta sẽ đón nhận mọi việc một cách bình thản. Nói khác hơn, nếu chúng ta phải chịu đau khổ dưới tay người khác chúng ta nên xem nó như đang trả một món nợ nghiệp cũ và tu tập tâm từ để chiến thắng tâm sân và đoạn giảm các phiền não.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *