Sự Cố Chấp Của Sunakkhata

Thời Đức Phật có một vị Tỳ-kheo dòng Licchavi tên là Sunakkhata. Vị này có thời gian làm thị giả cho Đức Phật. Nhờ thực hành thiền định vị ấy đắc tứ thiền và có thiên nhãn thông. Sau đó vị ấy hỏi Đức Phật xem vị ấy nên làm gì để đắc thiên nhĩ thông (dibba-sota). Do thấy có một chướng ngại cho việc chứng đắc thiên nhãn thông của vị ấy nên Đức Phật từ chối. Vị ấy nghi ngờ Đức Phật không tiết lộ bí mật vì ngài không muốn cho ai có nhiều thần thông như ngài. Sự nghi ngờ này đã làm suy thoái đức tin của Sunakkhatta nơi Đức Phật. Hơn nữa do không thực hành minh sát vị ấy không có một niềm tin vững chắc. Và do có những tố chất ác trong tiền kiếp vị ấy khuynh hướng về những ác pháp.

Vì thế một ngày kia vị ấy cảm thấy rất thoả thích khi thấy du sĩ ngoại đạo Korakhattiya sống trần truồng và hành vi cư xử giống như một con chó. Vị ấy nghĩ, “Korakhattiya này mới đích thực là một bậc Thánh. Ông ăn giống như chó, không cần cầm thức ăn bằng tay. Ông ấy là một bậc A-la-hán không còn phiền não đích thực đây,” vị ấy tôn sùng lõa thể ngoại đạo này như vậy. Nhưng Đức Phật đoán biết được ý nghĩ của vị ấy và nói, “Thật lạ thay một người như ông lại tuyên bố là đệ tử của ta.” Đức Phật tiếp tục tiên đoán số phận của đạo sĩ lõa thể. “Bảy ngày nữa, Korakhattiya này sẽ chết vì bội thực.” Y sẽ tái sanh làm một “asura” (a-tu-la, một phi nhân ác). Xác của y sẽ bị vất bỏ trong nghĩa địa. Nếu ông đi đến đó và hỏi cái xác ấy, nó sẽ đứng dậy và nói cho ông biết về sự tái sanh của nó trong cõi A-tu-la cho ông coi.’’

Sunakkhatta mong muốn buộc tội Đức Phật là người nói dối và ông đã rồ dại làm hết sức mình để khiến cho lời tiên đoán của Đức Phật không xảy ra. Tuy nhiên, sau đó ông phải thừa nhận rằng mọi thứ đã xảy ra đúng theo tiên đoán của Đức Phật. Mặc dù vậy ông vẫn không có nhiều đức tin lắm nơi ngài mà vẫn tiếp tục chấp vào những pháp hành lầm lạc. Do sự cố chấp này ông đã từ bỏ Tăng Đoàn và phủ nhận Đức Phật có tri kiến thù thắng siêu nhiên. Vì lẽ ông không thực hành thiền minh sát và đắc Đạo Quả nên ông không thể từ bỏ quan kiến sai lầm của mình và vẫn khuynh hướng về những ác ý với sự cố chấp ấy.

Ngày nay trong số những người đến đây thực hành cũng có thể có đôi người giống như Sunakkhatta. Người như vậy chúng ta có thể nói rằng không phải do đức tin thúc đẩy họ đến đây mà do những động cơ khác. Họ không thực hành nghiêm túc vì thế không có được một kinh nghiệm phi thường nào. Về định họ còn không phát triển đầy đủ, nói gì đến minh sát. Họ có khuynh hướng xem thường thiền, tuy nói rằng họ đã hành rất nhiều nhưng chẳng kinh nghiệm được điều gì kỳ đặc cả. Đã vậy họ lại chấp vào những tà kiến và bao lâu họ còn bị nhận chìm trong sự cố chấp, họ vẫn sẽ làm những điều ác và gây nguy hiểm cho đời sống tâm linh của những người đặt niềm tin vào họ.

 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *