Sự Cố Chấp Giữa Những Người Phật Tử

Sau Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba đã xuất hiện Bộ Kathāvatthu (Những Điểm Dị Biệt), một quyển sách thuộc Tạng Diệu Pháp ghi lại lời dạy của Ngài Mahāmoggali-puttatissa. Nội dung cuốn sách liệt kê ra những tà kiến khác nhau thời bấy giờ. Trong số đó có những tà kiến liên quan đến pháp hành và như vậỵ đã tạo thành một chướng ngại cho tiến bộ tâm linh của người chấp chặt vào chúng. Tà kiến về tự ngã là một trường hợp điển hình. Ngày nay một số người tin rằng việc quán các hiện tượng tâm vật lý sanh khởi ở sáu giác quan và nhận ra bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của chúng là điều không cần thiết. Một số nói rằng chỉ cần có kiến thức về Tứ Thánh Đế là đã có sự chứng ngộ về Chân Lý rồi. Một số chủ trương chỉ quán về Niết Bàn là bảo đảm có được trí tuệ minh sát đặc biệt. Một số tin rằng thiền định tự nó có thể làm cho một người đạt đến Đạo Quả dù vị ấy không nhận thức được tính chất sanh và diệt của danh sắc và ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng.

Nếu những tà kiến này ăn rễ sâu đến độ người ta không thể từ bỏ được chúng, chúng sẽ làm phát sanh một sự cố chấp. Một số người khăng khăng cho rằng ngày nay không ai có thể đắc các tuệ minh sát bất chấp mọi nỗ lực hành thiền của họ. Những người hoài nghi như vậy tất nhiên sẽ không thực hành nên đạo quả đối với họ là điều bất khả. Một số còn chủ trương rằng sẽ là vô ích nếu hành thiền mà trước tiên không vượt qua thân kiến. Chúng tôi không chấp nhận quan niệm này. Vì, mặc dù những Phật tử Miến mong muốn hành thiền, họ có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân kiến, nhưng họ chấp nhận lời dạy của Đức Phật rằng sự hiện hữu chỉ là danh và sắc, rằng chúng phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Họ không tỏ dấu hiệu gì về sự cố chấp vốn có thể ngăn cản nỗ lực tinh thần của họ. Trong tiến trình hành thiền khi họ chứng được tuệ phân biệt danh sắc, ngã kiến phổ thông bị loại trừ. Với sự xuất hiện lần lượt của các tuệ minh sát, càng lúc họ càng nhận ra tính mong manh của cuộc sống sâu sắc hơn cho đến cuối cùng họ loại trừ được ngã kiến bằng Thánh Đạo Trí.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *