Sự Phát Sinh của Đạo Trí

Tuỳ thuận trí hay thuận thứ trí là trí cuối cùng trong các cấp độ trí khác nhau kết hợp với chánh niệm. Liền sau sự chấm dứt của trí này người hành thiền đối mặt với Niết Bàn ở đây danh, sắc và các hành nghiệp không còn nữa. Sự tiếp xúc với Niết Bàn này bao hàm Chuyển Tộc Trí (Gotrabhūñāṇa 种姓智), Đạo Trí (maggañāṇa 道智) và Quả Trí (phalañāṇa 果智). Trong ba trí này, đạo trí là chánh kiến thánh đạo (magga sammādiṭṭhi)

Tiếp xúc với Niết Bàn có nghĩa là thấy rằng danh, sắc và các hành nghiệp vốn sanh và diệt chấm dứt hoàn toàn. Vào sát-na sanh khởi của minh sát trí người hành thiền chỉ thấy các hiện tượng tâm-vật lý (danh và sắc) sanh và diệt. Cùng với sự chấm dứt của tuỳ thuận trí cuối cùng, các hiện tượng tâm-vật lý ngừng sanh khởi và sự diệt hoàn toàn này của chúng có nghĩa là sự chứng ngộ trạng thái bình yên của Niết Bàn. Tất nhiên điều này chỉ được hiểu đầy đủ bởi những người đã có sự trải nghiệm về nó. Những người chưa từng trải nghiệm chỉ có thể tưởng tượng ra nó mà thôi.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *