Sự Quan Tâm của Vua Sutasoma

Đức Vua trả lời: “Này Porisāda, ta không có khóc. Những giọt nước trên người ngươi chỉ là những giọt nước trên tóc ta nhỏ xuống. Ta không sợ chết và cũng không lo lắng về gia đình ta. Nhưng có một điều đang làm cho ta băn khoăn. Đó là khi ta đến vườn thượng uyển này ta đã hẹn với một người Bà-la-môn tên là Nanda. Ta đang băn khoăn đến việc giữ lời hứa ấy mà thôi. Vì thế nếu ngươi thả ta ra, ta hứa với ngươi một điều rằng sau khi gặp người bà-la-môn này xong ta sẽ trở lại với ngươi.”

Porisāda nói: “Thưa thầy, tôi không tin rằng một người thoát chết lại dám quay trở lại để đối diện với nó. Việc thầy sẽ quay trở lại với kẻ thù sau khi sống hạnh phúc trong cung điện với gia đình và những người hầu cận của ngài là chuyện không ai có thể nghĩ tới. Hơn nữa việc đương đầu với những đội binh bảo vệ để bắt ngài trở lại là chuyện khó có thể đối với tôi.”

Vua Sutasoma trả lời: “Này Porisāda, trước đây ngươi đã từng sống với ta một thời gian lâu dài khi ta làm thầy của ngươi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta cũng không bao giờ nói láo, ngươi biết chứ. Nếu ngươi không tin lời cầu xin của ta, ta sẽ lập một lời thề. Nếu ta không quay trở lại đây với ngươi, cầu xin cho ta sẽ bị chết bởi chính thanh gươm hay lưỡi giáo của ta!” 

Porisāda nghĩ: “Các vị vua không bao giờ thề bị chết bởi thanh gươm hay lưỡi giáo như vầy. Khủng khiếp thay là lời thề mà con người này đã thực hiện. Có lẽ y thực sự quan tâm đến việc không giữ đúng lời hứa với người Bà-la-môn của ông ta đây.” Vì thế Porisāda đã thả đức vua ra và không quên dặn ngài sau khi hoàn tất công việc phải trở lại không được thất hứa.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *