Sức Mạnh Cao Quý Của Pháp Bậc Trí

Lúc đầu, trẻ con chỉ biết rất ít về Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng. Chúng chưa có những chuẩn mực đạo đức để chúng ta có thể nói về Tam Bảo cho chúng hiểu. Khi chúng lớn lên và có một chút trí thông minh, các bậc cha mẹ có trí sẽ dạy cho chúng biết cách tôn kính Tăng (Saṅgha) và nhớ tưởng đến Đức Phật đồng thời khắc sâu trong tâm khảm chúng những lợi ích xuất phát từ sự cung kính này. Cha mẹ nên dạy cho con cái biết về phép quy y Tam Bảo (“Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật,…”. Nhờ là một Phật tử đã chính thức an lập trong Tam Quy như vậy, đứa trẻ sẽ không bị tái sanh trong bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la). Sau đó đứa trẻ nên được hướng dẫn cách thọ trì ngũ giới và cách áp dụng chúng (ngũ giới) trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề dạy cho đứa trẻ biết những điều thiết yếu của đạo Phật tuỳ thuộc vào các bậc cha mẹ và nếu cha mẹ thấy không đủ khả năng đảm nhận công việc đó, nên giao phó con cái cho một vị thầy có đức độ. Cha mẹ cũng nên dạy cho con cái biết cách đọc tụng kinh điển và các nghi thức (xin thọ trì tam quy ngũ giới, dâng cúng trai tăng, v.v…). Như vậy, nhờ sự hiểu biết và trí tuệ của các bậc cha mẹ mà con cái được bảo đảm về di sản tinh thần góp phần vào sự phát triển đạo đức của chúng. 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *