Tà Trí (Micchāñāṇa)

Tà trí là sự suy nghĩ để có một nhận thức sai lầm và lạm dụng trí thông minh của mình. Loại suy nghĩ ấy do vô minh sanh. Chú giải định nghĩa tà trí như nghĩ ra những phương tiện để làm điều ác và hả hê với điều ác của mình.

Trong việc sát sanh, trộm cắp, hay nói dối, người ta phải dự tính trước cách đối đầu với những khó khăn. Dự tính cũng là điều cần yếu để thành công trong việc làm điều ác. Đế giết thành công một số lượng lớn những chúng sanh, nhất thiết phải dự tính đến việc sản xuất các loại máy móc, vũ khí và chất độc. Người vạch kế hoạch đứng sau dự tính này thường được công nhận là người thông minh nhưng trong thực tế đó là sự si mê hay kiến thức được hướng vào mục đích sai lầm. Hơn nữa, sau khi làm điều ác, chúng ta luôn luôn tự biện minh cho mình hay đưa ra giải thích hợp lý cho hành động của chúng ta. Đây cũng là sự lạm dụng trí thông minh có gốc ở vô minh.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *