Thuận Theo Lời Dạy của Đức Phật

Khi đứa trẻ lớn lên, nó biết bố thí và giữ giới, nhờ đó nhân cách của nó trở nên cao quý hơn. Kế tiếp, cha mẹ nên hướng dẫn cho đứa trẻ biết nghe những bài pháp nói về việc tu tập tâm hợp theo lời dạy của Đức Phật và hành thiền một cách đúng đắn để nâng cao địa vị tinh thần của nó. Ở đây, về vấn đề hành thiền chúng ta cũng cần nên lưu tâm, đó là, thiền nhất thiết phải phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Có những vị thầy mà giáo lý của họ không phù hợp với Pháp, cũng như có những hành giả hành thiền sai cách. Những người này không những đã hiểu sai mà còn xem thường lời dạy chân thực của Đức Phật, và bằng cách đó đã tự làm cho sự phát triển tinh thần của họ bị suy thoái. Ngay cả sự tinh tấn tu tập định (samatha bhāvanā) hợp theo lời dạy của Đức Phật cũng đã là cao quý rồi. Một số người có khuynh hướng xem nhẹ thiền định. Tất nhiên điều này là do sự thiếu hiểu biết của họ, vì trong thực tế tu tập định sẽ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền, và điều này rất có lợi cho họ. Có thể nói lợi ích lớn nhất của thiền định là nó tạo thành căn bản cho sự tu tập minh sát (vipassanā bhāvanā). Đây là cách ưu việt nhất được Đức Phật và các vị cao đồ của ngài áp dụng. Vì thế việc thực hành thiền định là cao quý và cao quý hơn nữa là thực hành minh sát. 

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *