MỤC LỤC

Mục lục (nguyên tác) Mục lục (bản web)
CHÁNH KINH  Phần 1– CHÁNH KINH  – PHẦN I: GIỚI THIỆU  – CHƯƠNG I: Phận sự hàng ngày của Đức Phật  – I. Thứ nhất là Purebhatta Kicca  – II. Thứ hai là Pacchabhatta Kicca  – III. Thứ ba là Purimayāma Kicca  – IV. Thứ tư là Majjhimayāma Kicca  – V. Thứ năm là Pacchimayāma Kicca 
PHẦN I: GIỚI THIỆU 
CHƯƠNG I: Phận sự hàng ngày của Đức Phật 
I. Thứ nhất là Purebhatta Kicca 
II. Thứ hai là Pacchabhatta Kicca 
III. Thứ ba là Purimayāma Kicca 
IV. Thứ tư là Majjhimayāma Kicca 
V. Thứ năm là Pacchimayāma Kicca 
CHƯƠNG II: Gánh nặng thật sự: Năm uẩn  Phần 2– CHƯƠNG II: Gánh nặng thật sự: Năm uẩn  – I. Gánh nặng năm uẩn là rất lớn  – II. Uẩn và năm thủ uẩn  – II.1 Tứ thủ  – 1. Dục Thủ (kāmupādāna)  – 2. Kiến Thủ (diṭṭhupādāna)  – 3. Giới Cấm Thủ (sīlabbatupādāna)  – 4. Ngã Luận Thủ (attavadupādāna)  – II.2 Chấp thủ phát sanh như thế nào  – II.3 Ngã luận thủ  – CHƯƠNG III: Loại trừ Atta  – 
I. Gánh nặng năm uẩn là rất lớn 
II. Uẩn và năm thủ uẩn 
II.1 Tứ thủ 
1. Dục Thủ (kāmupādāna) 
2. Kiến Thủ (diṭṭhupādāna) 
3. Giới Cấm Thủ (sīlabbatupādāna) 
4. Ngã Luận Thủ (attavadupādāna) 
II.2 Chấp thủ phát sanh như thế nào 
II.3 Ngã luận thủ 
CHƯƠNG III: Loại trừ Atta 
CHƯƠNG IV: Atta có thể bị bỏ qua nhờ ghi nhận  Phần 3– CHƯƠNG IV: Atta có thể bị bỏ qua nhờ ghi nhận  – CHƯƠNG V: Gánh nặng này nặng như thế nào  – Ngạ quỷ xương  – Ngạ quỷ thịt  – Có rất nhiều loại ngạ quỷ  – Chuyện những nữ ngạ quỷ tích cóp tài sản 
CHƯƠNG V: Gánh nặng này nặng như thế nào 
Ngạ quỷ xương 
Ngạ quỷ thịt 
Có rất nhiều loại ngạ quỷ 
Chuyện những nữ ngạ quỷ tích cóp tài sản 
CHƯƠNG VI: Mang lấy gánh nặng  Phần 4– CHƯƠNG VI: Mang lấy gánh nặng  – CHƯƠNG VII: Những thú vui trần tục dường như cũng làm cho gánh nặng nhẹ bớt  – CHƯƠNG VIII: Nhận ra sự nặng nề của gánh nặng  – CHƯƠNG IX: Ai mang gánh nặng  – I. Câu trả lời của vajirā cho ma vương  – II. Puggala (người) chỉ là một cái tên
CHƯƠNG VII: Những thú vui trần tục dường như cũng làm cho gánh nặng nhẹ bớt 
CHƯƠNG VIII: Nhận ra sự nặng nề của gánh nặng 
CHƯƠNG IX: Ai mang gánh nặng 
I. Câu trả lời của vajirā cho ma vương 
II. Puggala (người) chỉ là một cái tên 
CHƯƠNG X: Chế định và chân đế  Phần 5– CHƯƠNG X: Chế định và chân đế  – I. Để giải thích về Tàm (hiri) và (Úy) ottappa, hay sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi  – II. Để chỉ cho mọi người thấy các chúng sanh có nghiệp là tài sản riêng của họ  – III. Để mô tả những nghiệp nổi bật của con người  – IV. Để giải thích về tính chất vô gián và bất hoàn của loại cực trọng nghiệp  – V. Để khuyến khích việc thực hành các Phạm Trú (Brahma Vihāra)  – VI. Để tiết lộ bản chất của thần túc thông, trí nhớ các tiền kiếp của mình và của mọi người (pubbenivāsana ñāṇa)  – VII. Để giải thích về thanh tịnh thí (dakkhiṇavisuddhi)  – 1. Thanh tịnh thí  – 2. Cá nhân thí  – Phước phát sanh do cá nhân thí  – 3. Tăng thí  – 4. Cái vẻ giống vipassanā trong việc bố thí  – VIII. Ngôn ngữ quy ước 
I. Để giải thích về Tàm (hiri) và (Úy) ottappa, hay sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi 
II. Để chỉ cho mọi người thấy các chúng sanh có nghiệp là tài sản riêng của họ 
III. Để mô tả những nghiệp nổi bật của con người 
IV. Để giải thích về tính chất vô gián và bất hoàn của loại cực trọng nghiệp 
V. Để khuyến khích việc thực hành các Phạm Trú (Brahma Vihāra) 
VI. Để tiết lộ bản chất của thần túc thông, trí nhớ các tiền kiếp của mình và của mọi người (pubbenivāsana ñāṇa) 
VII. Để giải thích về thanh tịnh thí (dakkhiṇavisuddhi) 
1. Thanh tịnh thí 
2. Cá nhân thí 
Phước phát sanh do cá nhân thí 
3. Tăng thí 
4. Cái vẻ giống vipassanā trong việc bố thí 
VIII. Ngôn ngữ quy ước 
PHẦN II: KINH GÁNH NẶNG  Phần 6– PHẦN II: KINH GÁNH NẶNG  – CHƯƠNG I: Chấp nhận gánh nặng  – CHƯƠNG II: Tham ái đói khát các dục trần  – I. Chuyện long vương champeyya  – II. Hoàng hậu upari
CHƯƠNG I: Chấp nhận gánh nặng 
CHƯƠNG II: Tham ái đói khát các dục trần 
I. Chuyện long vương champeyya 
II. Hoàng hậu upari
CHƯƠNG III: Ba loại ái (taṅhā)  Phần 7– CHƯƠNG III: Ba loại ái (taṅhā)  – I. KĀMATAṄHĀ (Dục ái)  – 1. Những khát vọng không thành  – 2. Ăn năn  – 3. Khổ được thấy trước bởi bậc trí và những người hành thiền  – II. Hữu ái (Bhavataṇhā)  – III. Phi hữa ái (Vibhavataṅhā) 
I. KĀMATAṄHĀ (Dục ái) 
1. Những khát vọng không thành 
2. Ăn năn 
3. Khổ được thấy trước bởi bậc trí và những người hành thiền 
II. Hữu ái (Bhavataṇhā) 
III. Phi hữa ái (Vibhavataṅhā) 
CHƯƠNG IV: Quăng xuống gánh nặng  Phần 8– CHƯƠNG IV: Quăng xuống gánh nặng  – I. Minh sát  – II. Quăng bỏ gánh nặng bằng thực hành minh sát  – III. Một bậc thánh nhập lưu đã làm nhẹ bớt gánh nặng  – IV. Gánh nặng cũng có thể được quăng đi ở những giai đoạn chứng đạo cao hơn 
I. Minh sát 
II. Quăng bỏ gánh nặng bằng thực hành minh sát 
III. Một bậc thánh nhập lưu đã làm nhẹ bớt gánh nặng 
IV. Gánh nặng cũng có thể được quăng đi ở những giai đoạn chứng đạo cao hơn 
CHƯƠNG V: Gánh nặng nhìn từ ánh sáng của tứ thánh đế  Phần 9– CHƯƠNG V: Gánh nặng nhìn từ ánh sáng của tứ thánh đế  – Phần Quan Trọng  – CHƯƠNG VI: Kết luận 
Phần Quan Trọng 
CHƯƠNG VI: Kết luận 
DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH Phần 10. DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *