CÁC TRIỀN CÁI NÀY ĐƯỢC XUA TAN NHƯ THẾ NÀO

Như đã nói “Pa jaha cingavaram” — hãy vứt bỏ cái lọc nước ấy đi. Điều này muốn nói rằng “pa jaha pañcanivarane – hãy loại bỏ năm triền cái.” Các triền cái cần phải được ghi nhận liên tục trong tiến trình thiền quán, và loại bỏ chúng. Cách loại trừ ở đây là ghi nhận “phóng tâm”, khi tâm phóng trở về nhà trong lúc đang quán “phồng”, “xẹp”, “ngồi”, “chạm”. Nếu như tâm phóng đi và nghĩ đến những công việc thường ngày của bạn, ghi nhận “nghĩ đến”. Nếu sự tưởng tượng xảy ra, ghi nhận là “tưởng tượng” và vứt bỏ nó. Đây là một phương pháp loại trừ các triền cái rất hiệu quả.

Lại nữa, cảm giác thất vọng, sân hận — “vyāpāda: Sân” có thể xuất hiện hay phát sanh. Những cảm giác này cần phải được quán, ghi nhận và vứt bỏ. Tóm lại, nếu “hôn trầm — thụy miên (thina- middha) xuất hiện, chúng cũng phải được ghi nhận qua sự quán và rồi trừ diệt. Nếu “trạo cử — hối hận” xảy ra, hãy xua tan chúng bằng cách quán và ghi nhận đúng như nó là. Nếu “hoài nghi” nổi lên trong tâm với đủ loại tưởng tượng, hãy quán và ghi nhận chúng, và rồi loại trừ chúng. Hoài nghi này là tâm dao động hay hoài nghi xảy ra trong lúc bạn đang hành thiền quán.

TÂM TỊNH (CITTA-VISUDDHI)

Nếu năm triền cái này được quán và loại trừ sau khi ghi nhận chúng, bạn sẽ đạt đến giai đoạn Tâm Tịnh, ở đây tâm trở nên thanh tịnh. Nếu bạn thực sự có khuynh hướng muốn hành thiền để đạt đến đạo quả (magga-phala), điều bắt buộc trước tiên là bạn phải có đầy đủ những phẩm chất của giới — đây được gọi là Thanh Tịnh Giới (sīla visuddhi). Sau đó, bạn được đòi hỏi phải có sự Thanh Tịnh Tâm.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *