Giữ Đúng Lời Hứa

Vua Sutasoma nói, “Bậc hiền trí xem việc giữ lời hứa như một pháp hành. Porisāda đã tin trẫm, vì thế y mới cho phép trẫm quay trở lại đây. Chính nhờ sự cho phép của y mà trẫm có được cơ hội để nghe pháp này. Vì thế trẫm phải biết ơn Porisāda và để tỏ lòng biết ơn ấy trẫm phải quay trở lại. Nếu trẫm không quay trở lại với y, đó sẽ là một sự thất hứa và điều đó cũng có nghĩa là trẫm đã phạm tội nói dối.” Sau khi giải thích thái độ của mình như vậy, đức vua đã quay trở lại với Porisāda.

Một số người hứa rất thành thật nhưng họ không thể giữ được nó vì một hoàn cảnh nào đó ngăn trở, nhưng như vậy chỉ là một sự thất hứa chứ không phải là một hành động nói dối. Chỉ khi chúng ta không giữ một lời hứa mà chúng ta đã hứa một cách không thành thật, thì đó mới là hành động nói dối cũng như thất hứa.

Porisāda đang nhen lửa và chuốt những cây cọc nhọn chuẩn bị cho việc thực hiện lễ hiến tế bằng máu thì Sutasoma đi đến. Đức vua nói một cách can đảm rằng ngài đã nghe xong bài pháp và hoàn tất những gì cần phải làm, giờ đây ngài sẵn sàng hiến dâng thân mạng mình cho lễ hiến tế hay cho bữa tiệc của kẻ ăn thịt người. Porisāda rất cảm kích với thái độ can đảm của đức vua. Y cho thái độ can đảm đó của đức vua là nhờ bài pháp của vị bà-la-môn và y tỏ ý muốn nghe bài pháp ấy để cũng được kích thích lòng can đảm trong y. Vì thế y đã yêu cầu đức vua thuyết lại bốn câu kệ đó cho y nghe.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *