MỤC LỤC  

*****

    

  I. Sự Toàn Hảo về Bố Thí:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Akitti 
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Saṅkha 
 3. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kurudhamma 
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahāsudassana 
 5. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahāgovinda 
 6. – Hạnh của Đức Vua Nimi 
 7. – Hạnh của Hoàng Tử Canda 
 8. – Hạnh của Đức Vua Sivi 
 9. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantara 
 10. – Hạnh của Con Thỏ Hiền Trí  

 

Phẩm Akitti là phần thứ nhất.

 

II. Sự Toàn Hảo về Giới:

 1. – Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ  
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhūridatta 
 3. – Hạnh của Con Rồng Campeyya 
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Cullabodhi 
 5. – Hạnh của Con Trâu Chúa  
 6. – Hạnh của Con Nai Chúa Ruru  
 7. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mātaṅga
 8. – Hạnh của Thiên Tử Dhamma  
 9. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Alīnasatta
 10. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Saṅkhapāla

 

Phẩm Con Long Tượng là phần thứ nhì

 

III. Sự Toàn Hảo về Xuất Ly:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjaya 
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Somanassa  
 3. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayoghara
 4. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhisa 
 5. – Hạnh của vị Hiền Trí Soṇa

IV. Sự Toàn Hảo về Quyết Định

 1. – Hạnh của vị Hiền Trí Temiya

V. Sự Toàn Hảo về Chân Thật:

 1. – Hạnh của con Khỉ Chúa 
 2. – Hạnh của Đạo Sĩ Sacca  
 3. – Hạnh của Chim Cút Con 
 4. – Hạnh của Vua Cá  
 5. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kaṇhadīpāyana 
 6. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Sutasoma

VI.Sự Toàn Hảo về Từ Ái:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Suvaṇṇasāma  
 2. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ekarāja 

 

VII. Sự Toàn Hảo về Hành Xả:

 1. – Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahālomahaṃsa 

     Uddānagāthā – Bài Kệ Tóm Tắt  

 

–ooOoo–

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *