Hồi Hướng Phước Báu

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Nguyện cầu phần công đức dịch và ấn tống kinh nầy đến cha mẹ Ông bà Đàng-văn-Ngộ, và anh là Đàng -Thiện- Nguơn đã quá vãng, được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Thân bằng quyến thuộc còn tại tiền được an vui, hạnh phúc.

Nguyện cầu phần công đức dịch và ấn tống kinh nầy đến chồng Kenneth, hai con Vincent và Ian Truitner được an vui và hạnh phúc.

Nguyện cầu phần công đức dịch và ấn tống kinh nầy đến tất cả các bạn đạo chùa Phật Ân, Minnesota được an vui và hạnh phúc.

Địa chỉ liên lạc để thỉnh sách

 Thích Ca Thiền Viện

15950 Winters Lane

Riverside, CA 92504

951-780-5249

Kỳ Viên Tự

1400 Madison Street NW Washington CD 20011

202-882-6054

Nita Truitner

150 S. San Fernando Blvd, suite #206 Burbank, CA 91502

818-843-3474

651-470-2439

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *