Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện

Quyển “Silavanta Sutta” gồm những bài Pháp thoại của Hoà Thượng Thiền Sư U Silananda về Kinh “Giới Hạnh” trong khóa thiền chín ngày tại Như Lai Thiền Viện năm 2001. Kinh nầy là một cuộc đàm thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mahakotthika, là hai trong các đại đệ tử của Đức Phật về đề mục thiền quán. Thế nên kinh nầy là một trong những kinh trực tiếp nói về sự thực tập pháp môn Tứ Niệm Xứ.

Loạt bài nầy, Thiền Sư U Silananda tuần tự giảng giải chi tiết ý nghĩa của những giáo lý chính chứa đựng trong kinh như:

  • Ngũ uẩn thủ là đề mục của thiền quán.
  • Những điều cần thiết cho sự quán chiếu về ngũ uẩn

thủ.

  • Đặc tướng vô thường, khổ, và vô ngã của ngũ uẩn

thủ.

  • Tính ẩn tàng ba đặc tướng
  • Những lợi ích của sự quán niệm về ngũ uẩn thủ.
  • Phước báu của các tầng giác ngộ.

Bài kinh kết luận rằng ngay cả những vị A La Hán, những bậc hoàn toàn giác ngộ, vẩn phải tiếp tục hành thiền. Thế nên thông hiểu rốt ráo ý nghĩa kinh nầy rất có lợi lạc cho tất cả thiền sinh.

Nhận thấy bài kinh Silavanta nầy được Thiền Sư U Silananda lý giải rất cụ thể và thâm sâu nên Như Lai Thiền Viện, với sự cho phép của Ngài, đã yêu cầu Bà Caroline Karuna Rakkhita, một đệ tử kỳ cựu của Ngài cũng là một người hiệu đính nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm việc hiệu đính loạt bài giảng nầy để có thể phổ biến rộng rải đến những ai thích học hỏi giáo pháp và thực tập thiền quán.

Như Lai Thiền Viện xin hoan hỷ giới thiệu quyển sách nầy đến tất cả quí vị thích học hỏi giáo pháp và thực tập thiền quán.

Trong Tâm Từ

Như Lai Thiền Viện.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *