Mười Hai Nhân Duyên (Paṭicca Samuppāda)

Thiền Sư Sayadaw U Sīlānanda

Lời Giới Thiệu của Như Lai Thiền Viện

Năm 1992, Như Lai Thiền Viện mới thành lập, một số thiền sinh có thỉnh cầu Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Sīlānanda giảng dạy về Mười Hai Nhân Duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) hay Pháp Duyên Sinh. Ngài hoan hỷ nhận lời với điều kiện là các thiền sinh phải học xong lớp Kalyāna – Người phật tử thông học Giáo Pháp. Ngày dạy rằng ngay cả đối với tôn giả Ananda khi nói về Pháp Duyên Sinh cũng được Đức Phật nhắc nhở rằng đó là một pháp “thậm thâm, rất khó hiểu và khó lãnh hội”.

Do đó, dựa trên tiêu chuẩn mà vị luận sư nổi tiếng Phật Minh (Buddhaghosa) đề ra, Ngài Hòa Thượng muốn các phật tử, để có thể hiểu và học đúng bất cứ một bản Kinh quan trọng nào, phải nắm vững một số đề tài Phật Pháp căn bản gồm ngũ uẩn, lục căn và lục trần, 12 nhân duyên, 18 tám xứ, Tứ Diệu đế, 37 phẩm trợ Bồ đề, 24 điều kiện tương quan (Duyên Hệ Duyên)…Năm 1993, sau khi các thiền sinh hoàn mãn lớp Kalyāna, Ngài mới bắt đầu dạy Mười Hai Nhân Duyên qua nhiều kỳ giảng.

TẢI SÁCH EBOOK TẠI ĐÂY: Mười Hai Nhân Duyên (Paṭicca Samuppāda)

MƯỚI-HAI-NHÂN-DUYÊN-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *