Ngài Trưởng Lão Ashin Pyinnyathiha

ASHIN PYINNYATHIHA

(1950 – )

Ashin Pyinnyathiha was born on Thursday, the 13th waning day of Tansaungmone in 1312 of Burmese (Kawja) Calendar, 7 December 1950, in Thaungon Village,Hsinbyukyun Township, Magwe Division, Myanmar (Burma). He ordained as a Samanera (Novice) at the age of eleven.

Ashin Pyinnyathiha sinh vào thứ Năm, ngày suy tàn thứ 13 của Tansaungmone năm 1312 theo Lịch Miến Điện (Kawja), ngày 7 tháng 12 năm 1950, tại Làng Thaungon, Thị trấn Hsinbyukyun, Phân khu Magwe, Myanmar (Miến Điện). Ông xuất gia làm Samanera (Sa di) năm mười một tuổi.

He was ordained a Bhikkhu (Monk) at Jawtikaron Monastery in Pyay Township in 1969.

Ông thọ giới Tỳ kheo (Tỳ kheo tăng) tại Tu viện Jawtikaron ở Thị trấn Pyay vào năm 1969.

In 1970 and 1971, he attained the certificates on Pitaka Lectureship level namely Dhammacariya and Digha Nikaya. In 1982, he was awarded the degree of Bachelor of Arts (B.A.).

Năm 1970 và 1971, Ông đã đạt được các chứng chỉ về Cấp độ Thuyết giảng Kinh tạng là Dhammacariya và Digha Nikaya. Năm 1982, ông được trao bằng Cử nhân Văn chương (B.A.).

During his years in Mahasi Sasana Yeiktha, Ashin Pyinnyathiha practised meditation under the guidance of the Late Venerable Mahasi Sayadaw, and he later gave training to Yogis. He has been the Resident Sayadaw the at the ‘London Vihara’ in Wembley, London from 1986 to 1995 when he moved to the Loka Chantha or the Universal Peace Buddha Temple in New York, on the invitation of the America Burma Buddhist Association (ABBA). He has been serving religious duties as a devout Bhikkhu at Mahasi Satipatthan Yeiktha in New Jersey, which is a branch of the Loka Chantha Monastery.

Trong những năm ở Mahasi Sasana Yeiktha, Ashin Pyinnyathiha đã thực hành thiền dưới sự hướng dẫn của Cố Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, và sau đó ông đã huấn luyện cho các Yogis. Ông là Cư sĩ Sayadaw tại ‘Luân Đôn Vihara’ ở Wembley, Luân Đôn từ năm 1986 đến 1995 khi chuyển đến Loka Chantha hay Chùa Phật Hòa Bình Phổ Quát ở New York, theo lời mời của Hiệp hội Phật giáo Miến Điện Hoa Kỳ (ABBA). Ông đã phục vụ các nhiệm vụ tôn giáo với tư cách là một Tỳ kheo đáng kinh tại Mahasi Satipatthan Yeiktha ở New Jersey, một chi nhánh của Tu viện Loka Chantha.

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *