Ngài Rewata Dhamma

Venerable Dr. Rewata Dhamma

Agga Maha Pandita,MA, PhD.

(Born in 1929)

(Sinh năm 1929)

 

Born in Myanmar in 1929 he ordained at a local monastery as a novice at the age of twelve and showed himself to be an excellent scholar. Going on to study under several eminent learned monks, he obtained the highest degree in Pali at the age of 23 and was awarded the title of Sasanadhaja Siripavara Dhammacariya by the Myanmar President in 1953. Three years later he was awarded a state scholarship and left to study at the Sanskrit and Hindi universities in Varanasi (Benares) in India.

Sinh năm 1929 tại Myanmar, ông xuất gia tại một tu viện địa phương với tư cách là một sa di năm 12 tuổi và thể hiện mình là một học giả xuất sắc. Tiếp tục theo học dưới nhiều nhà sư uyên bác, ông đạt văn bằng cao nhất tại Pali ở tuổi 23 và được Tổng thống Myanmar trao tặng danh hiệu Sasanadhaja Siripavara Dhammacariya vào năm 1953. Ba năm sau, ông được trao học bổng nhà nước và rời đi học tại các trường đại học tiếng Phạn và tiếng Hindi ở Varanasi (Benares) ở Ấn Độ.

In 1960 he obtained the Shastri (BA) in Mahayana Buddhism, in 1964 an MA in Sanskrit and Indian Philosophy and in 1967 a PhD. He was by then teaching in the universities and in 1967 was appointed chief editor of the Encyclopaedia of Buddhist Technical Terms. He also published several books in Pali and Hindi. His two volume commentary on the Abhidhammattha Sangaha was awarded the Kalidasa prize as one of the outstanding books of the year by the Hindi Academy in 1967. This is now used as a Buddhist textbook in many Indian universities.

Năm 1960, ông đạt được văn bằng Shastri (BA) về Phật giáo Đại thừa, năm 1964 bằng Thạc sĩ về Triết học tiếng Phạn và Ấn Độ và năm 1967 là Tiến sĩ. Sau đó ông đang giảng dạy tại các trường đại học và vào năm 1967 được bổ nhiệm làm tổng biên tập của Từ điển Bách khoa về Thuật ngữ Kỹ thuật Phật giáo. Ông cũng xuất bản một số cuốn sách bằng tiếng Pali và tiếng Hindi. Hai tập bình luận của ông về Abhidhammattha Sangaha đã được trao giải Kalidasa là một trong những cuốn sách xuất sắc của năm do Học viện Hindi trao tặng vào năm 1967. Hiện nay, cuốn sách này được sử dụng làm sách giáo khoa Phật học trong nhiều trường đại học Ấn Độ.

He forsook this career to come and work in Birmingham in 1975. Since then he has established an international reputation as a teacher of Buddhism and Vipassana meditation and has led retreats throughout Europe and the US as well as giving talks and lectures at such universities as Oxford, Cambridge, Manchester, Lancaster, Zurich, Harvard, Columbia, Berkeley, Macomb and Champagne. He has also now published a number of books in English. In addition he has become known for his promotion of peace and reconciliation and has been invited to address many conferences and symposia, notably in Asia.

Ông từ bỏ sự nghiệp này để đến và làm việc tại Birmingham vào năm 1975. Kể từ đó, ông đã tạo dựng được danh tiếng quốc tế với tư cách là một giảng viên về Phật giáo và thiền Vipassana, đồng thời dẫn dắt các khóa tu khắp Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như thuyết trình và giảng dạy tại các trường đại học như Oxford. , Cambridge, Manchester, Lancaster, Zurich, Harvard, Columbia, Berkeley, Macomb và Champagne. Hiện ông cũng đã xuất bản một số sách bằng tiếng Anh. Ngoài ra, ông còn được biết đến với việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải và đã được mời tham dự nhiều hội nghị và hội nghị chuyên đề, đặc biệt là ở châu Á.

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *