Ngài U Lokanatha

Venerable U Lokanatha

World’s Buddhist Mission, Burma

Sứ mệnh Phật giáo Thế giới, Miến Điện

Written by ‘Insein Hsu Minn’

Do ‘Insein Hsu Minn’ viết

Myanmar has lost one of her most eminent Buddhist monks with the demise of Venerable U Lokanatha, who had spent the major part of his life in this country. He is a well-known figure in other Buddhist countries like Thailand and Sri Lanka.

Myanmar đã mất đi một trong những nhà sư Phật giáo lỗi lạc nhất của mình với sự ra đi của Hòa thượng U Lokanatha, người đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở đất nước này. Ông là một nhân vật nổi tiếng ở các quốc gia Phật giáo khác như Thái Lan và Sri Lanka.

No more will the Myanmar public see the short, roly-poly figure of the monk in yellow robes, greeting his devotees by raising his hand and exclaiming “Peace”.

Công chúng Myanmar sẽ không còn thấy bóng dáng thấp bé, hơi tròn người của nhà sư mặc áo choàng vàng, chào các tín đồ của mình bằng cách giơ tay và kêu lên “Hòa bình”.

A few months before his death he donated K 50,000 for construction of a centre in this city for promotion of the Myanmar science of meditation by use of deep breathing.

Vài tháng trước khi qua đời, ông đã quyên góp 50.000 K để xây dựng một trung tâm ở thành phố này nhằm quảng bá khoa học thiền của Myanmar bằng cách hít thở sâu.

Sixty nine-year old U Lokanatha was an Italian of well-to-do parents who went at the age of three years to the United States. He obtained a degree from an American College, majoring in chemistry. He was a devout Roman Catholic.

U Lokanatha sáu mươi chín tuổi, là một người Ý có cha mẹ khá giả, đã đến Hoa Kỳ khi mới ba tuổi. Ông lấy bằng của một trường Cao đẳng Hoa Kỳ, chuyên ngành hóa học. Ông là một tín đồ Công giáo La Mã sùng đạo.

While working as a chemist in a research institute, he began studying religions of the world through books presented by his friends. One of those books was the Buddhist Dhammapada which he found coincided with his own beliefs on spiritual salvation of sentient beings. It inspired him to further study of Buddhism for three years and becoming active in the Buddhist Society in America. Without his parents’ knowledge, he went to Sri Lanka to be ordained as a monk, and after spending three months there, he came to Myanmar where he was ordained by a leading abbot.

Khi làm việc như một nhà hóa học trong một viện nghiên cứu, ông bắt đầu nghiên cứu các tôn giáo trên thế giới thông qua những cuốn sách do bạn bè của ông giới thiệu. Một trong những cuốn sách đó là Kinh Pháp Cú của Phật Giáo mà ông tìm thấy trùng khớp với niềm tin của chính mình về sự cứu rỗi tâm linh của chúng sinh. Nó đã thôi thúc ông nghiên cứu sâu hơn về Phật giáo trong ba năm và trở nên tích cực trong Hiệp hội Phật giáo ở Mỹ. Cha mẹ không biết, ông đã đến Sri Lanka để xuất gia, và sau ba tháng ở đó, ông đến Myanmar và được một vị trụ trì hàng đầu làm lễ xuất gia.

Contracting dysentery a few years before World War II, he returned to Italy for treatment. He returned on foot to the Union of Myanmar, halting in India to visit places where Lord Buddha had lived and preached. Later, leading a party of Thai monks he revisited these places as well as Sri Lanka on foot. Postwar, the Buddhist Association of Mandalay, sent him on a three-year tour of the world to preach Buddhism. He preached in English and used interpreters where necessary.

Mắc bệnh kiết lỵ vài năm trước Thế chiến thứ hai, ông trở lại Ý để điều trị. Ông đã đi bộ trở lại Liên bang Myanmar, dừng lại ở Ấn Độ để thăm những nơi mà Đức Phật đã sống và thuyết giảng. Sau đó, dẫn đầu một nhóm các nhà sư Thái Lan, ông đã đi bộ thăm lại những nơi này cũng như Sri Lanka. Sau chiến tranh, Hiệp hội Phật giáo Mandalay, đã cử ông đi du lịch vòng quanh thế giới ba năm để thuyết giảng Phật giáo. Ông giảng bằng tiếng Anh và sử dụng thông dịch viên khi cần thiết.

During the war, the British interned him in India. Denigrated as a Buddhist monk, he secured his release after a 96 day – fast in protest while in the prisoner-of-war camp.

Trong chiến tranh, người Anh đã giam giữ ông ở Ấn Độ. Bị bắt khi là một tu sĩ Phật giáo, ông đã được thả sau 96 ngày – nhanh chóng để phản đối khi ở trong trại tù binh.

During his stay in Yangon, he toured many riverine towns like Pathein (Bassein), Maubin, Myaungmya, Hinthada, Nyaungdone, Kyaiklat lecturing on Buddhism in English with interpreters including U Eindakawi, a monk residing in Kyaik-hti-yo Kyaung near Pazundaung Railway Station.

Trong thời gian ở Yangon, ông đã tham quan nhiều thị trấn ven sông như Pathein (Bassein), Maubin, Myaungmya, Hinthada, Nyaungdone, Kyaiklat giảng về Phật giáo bằng tiếng Anh với thông dịch viên bao gồm U Eindakawi, một nhà sư cư trú tại Kyaik-hti-yo Kyaung gần Đường sắt Pazundaung Ga tàu.

He was a strict vegetarian. He was known to meditate sitting cross-legged on the floor, even aboard ships, day and night. He would sleep sometimes in this posture.

Ông là một người ăn chay nghiêm ngặt. Ông được biết đến là người ngồi xếp bằng thiền định trên sàn nhà, thậm chí cả trên tàu, cả ngày lẫn đêm. Đôi khi ông sẽ ngủ trong tư thế này.

He was preparing to go abroad for treatment of cancer, when he died at the hill station of Pyin-Oo-Lwin (Maymyo). His cremation was held with fanfare and ceremony befitting a prominent Buddhist monk.

Ông đang chuẩn bị ra nước ngoài để điều trị bệnh ung thư thì ông đã qua đời tại trạm đồi Pyin-Oo-Lwin (Maymyo). Lễ hỏa táng của ông được tổ chức với những khúc nhạc bằng kèn và nghi lễ phù hợp với một nhà sư Phật giáo nổi tiếng.

He has written many a treatise on Buddhism of which the most well known internationally as well as in Myanmar, are on the THE DHAMMA-CAKKA-PAVATTANA SUTTA ANATTA-LAKKHANA SUTTA.

Ông đã viết nhiều luận thuyết về Phật giáo, trong đó nổi tiếng nhất trên thế giới cũng như ở Myanmar, là cuốn THE DHAMMA-CAKKA-PAVATTANA SUTTA ANATTA-LAKKHANA SUTTA.

(Source : Myanmar Perspective)

(Nguồn: Myanmar Perspective)

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *