BẮT ĐẦU CỦA MINH SÁT ĐẠO

Như đã nói ở trên, trong ba giai đoạn của đạo thì đạo căn bản bao gồm chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammassakata sammādiṭṭhi) và giới (sīḷa) phải được hoàn tất trước khi khởi sự hành thiền. Chỉ thừa hành giả (samatha yānika yogī),người đã có căn bản thiền định, trước khi khởi sự hành minh sát, cần phát triển một trong hai định đạo căn bản (samādhi magga). Đó là Cận định hoặc An chỉ định. Ngược lại, thuần quán thừa hành giả (suddha vipassanā yānika), hoàn tất định đạo căn bản này trong khi quán Tứ Đại… nhờ chú tâm kiên cố trên từng đối tượng giác quan khi quán. Do tâm không còn lang thang đến các đối tượng khác; chỉ chuyên chú đến công việc quán, nó kể như đã được tịnh hoá và sau khi có được sự thanh tịnh tâm này mọi hoạt động quán đều là sự phát triển của minh sát đạo (vipassanā magga).

ĐỊNH ĐẠO MINH SÁT ĐƯỢC TU TẬP NHƯ THẾ NÀO

Nỗ lực mà một người bỏ ra để ghi nhận từng hiện tượng phồng, xẹp, ngồi, chạm, suy nghĩ, biết, cảmgiác nóng; cảm giác đau, tạo thành chánh tinh tấn đạo (sammā vāyāma magga). Niệm đặt trên những hoạt động của thân, thọ, tâm và pháp liên quan đến việc thực hành Tứ Niệm Xứ là chánh niệm đạo (sammā sati magga). Tâm gắn chặt trên các đối tượng quán là chánh định (sammā samādhi), hay cũng gọi sát na định minh sát (vipassanā khaṇika samādhi). Ba pháp: chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định, này là ba thành phần của định đạo (samādhi magga).

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *