CHÁNH KIẾN ĐẠO

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh kiến? Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh kiến.”

Nói tóm lại, biết Tứ Đế đúng như thực là Chánh Kiến Đạo. Điều này phải được tu tập như đã giải thích ở trên trong phần nói về những phương pháp tu tập Chánh niệm và Chánh định. Chúng tôi sẽ đưa ra một số giải thích thêm ở đây cho quý vị hiểu rõ hơn.

Theo chú giải Tăng Chi Kinh thì có năm loại Chánh Kiến, đó là:

 1. Kammassakatā sammādiṭṭhi.
 2. Jhāna sammādiṭṭhi.
 3. Vipassanā sammādiṭṭhi.
 4. Magga sammādiṭṭhi.
 5. Phala sammādiṭṭhi.

Uparipaṇṇāsa cũng đề cập đến năm loại chánh kiến tương tự như trên, nhưng thay vì Jhāna sammādiṭṭhi, lại có Paccevekkhanā sammādiṭṭhi. Kết hợp hai bảng lệt kê đó, chúng ta có sáu loại chánh kiến sau:

 1. Kammassakatā sammādiṭṭhi.
 2. Jhāna sammādiṭṭhi.
 3. Vipassanā sammādiṭṭhi.
 4. Magga sammādiṭṭhi.
 5. Phala sammādiṭṭhi.
 6. Paccevekkhanā sammādiṭṭhi.

Trong bảng liệt kê trên, Phala sammādiṭṭhi (Chánh kiến thánh quả) là chánh kiến đi kèm bốn pháp quả vốn là những kết quả của các Thánh Đạo. Việc chứng bốn Thánh Đạo trí được tự động theo sau bởi bốn Thánh Quả trí. Không cần phải thực hiện một nỗ lực đặc biệt nào để đắc các Quả trí này. Ngoài ra, Paccevekkhanā5 sammādiṭṭhi (Chánh kiến thuộc trí phản khán) là trí tự quán sát cũng tự động đến sau khi chứng đắc Đạo Quả. Không nỗ lực nào cần thiết để tạo ra nó. Người hành thiền chỉ cố gắng để đạt được bốn loại chánh kiến đầu mà chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau đây:

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *