NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ

Mười một loại khổ bắt đầu bằng khổ sanh (jāti) đến khổ do không đạt được những gì mình muốn (icchitabbalābha dukkha-cầu bất đắc khổ) chỉ phát sanh do có năm thủ uẩn (upādānakkhandhā); hay nói khác hơn chúng phát sanh do nương vào năm uẩn này. Vì thế, trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói: “Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ đế hay sự thực của khổ.”

Sắc uẩn và các tâm hành (Danh) tạo thành đối tượng của thủ được gọi là Thủ Uẩn (upādānakkhandhā). Năm Thủ Uẩn gồm: (1) Sắc Uẩn (2) Thọ Uẩn (3) Tưởng Uẩn (4) Hành Uẩn và (5) Thức Uẩn.

Như vậy tất cả các chúng sanh hiện hữu chỉ với năm uẩn này. Họ chấp thủ thân của họ, vốn chỉ là sắc uẩn, xem nó như “Tôi”, “thân của tôi”, thường hằng, đẹp đẽ,… Vì vậy, sắc uẩn được gọi là thủ uẩn.

Các trạng thái tâm do thức (viññāṇa) và các tâm sở (cetasika) tạo thành cũng bị chấp thủ và xem chúng là “Tôi”, “tâm của tôi”, chính “Tôi” suy nghĩ, nói năng,… Do đó các trạng thái tâm hay Danh (nāma), cũng được gọi là các Thủ Uẩn. Đây là cách tham ái nảy sanh trên sắc uẩn và danh uẩn nói chung.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *