MỤC LỤC

*****

   

A. MAHĀVAGGO – PHẨM CHÍNH YẾU:  

Mātikā – Tiêu Đề

Ñāṇakathā – Giảng về Trí:

 1. Sutamayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe    
 2. Sīlamayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành giới
 3. Samādhibhāvanāmayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định  
 4. Dhammaṭṭhitiñāṇa – Trí về sự hiện diện của các pháp    
 5. Sammasanañāṇa – Trí về sự thấu hiểu 
 6. Udayabbayānupassanañāṇa – Trí quán xét sự sanh diệt    
 7. Vipassanañāṇa – Trí về minh sát     
 8. Ādīnavañāṇa – Trí về điều tai hại
 9. Saṅkhārupekkhāñāṇa – Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi
 10. Gotrabhūñāṇa – Trí chuyển tộc
 11. Maggañāṇa – Trí về Đạo     
 12. Phalañāṇa – Trí về Quả
 13. Vimuttiñāṇa – Trí về giải thoát 
 14. Paccavekkhanañāṇa – Trí về việc quán xét lại    
 15. Vatthunānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các vật nương
 16. Gocaranānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ   
 17. Cariyānānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các hành vi    
 18. Bhūminānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực
 19. Dhammanānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các pháp  

20 – 24. Ñāṇapañcaka – Năm loại trí
25 – 28. Paṭisambhidāñāṇa – Trí về sự phân tích
29 -31. Ñāṇattaya – Ba loại trí

 1. Ānantarikasamādhiñāṇa – Trí về định không gián đoạn  
 2. Araṇavihārañāṇa – Trí về sự an trú không uế nhiễm   
 3. Nirodhasamāpattiñāṇa – Trí về sự chứng đạt thiền diệt 
 4. Parinibbānañāṇa – Trí về sự viên tịch Niết Bàn
 5. Samasīsaṭṭhañāṇa – Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng    
 6. Sallekhaṭṭhañāṇa – Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ 
 7. Viriyārambhañāṇa – Trí về việc khởi sự tinh tấn    
 8. Atthasandassanañāṇa – Trí về sự trực nhận ý nghĩa
 9. Dassanavisuddhiñāṇa – Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức 
 10.  Khantiñāṇa – Trí về việc chấp nhận  
 11. Pariyogāhanañāṇa – Trí về sự thâm nhập
 12. Padesavihārañāṇa – Trí về sự an trú vào các lãnh vực

44 – 49. Vivaṭṭañāṇachakka – Trí về sự ly khai (nhóm 6) 

 1. Iddhividhañāṇa – Trí về thể loại của thần thông
 2.  Sotadhātuvisuddhiñāṇa – Trí thanh tịnh của nhĩ giới 
 3. Cetopariyañāṇa – Trí biết được tâm   
 4. Pubbenivāsānussatiñāṇa – Trí nhớ về các kiếp sống trước      
 5. Dibbacakkhuñāṇa – Trí về thiên nhãn  
 6. Āsavakkhayañāṇa – Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc   

56 – 63.  Saccañāṇacatukkadvaya – Trí về Chân Lý (Hai nhóm bốn)
64 – 67.  Suddhikapaṭisambhidāñāṇa – Trí về sự phân tích có tính chất thuần túy

 1. Indriyaparopariyattañāṇa – Trí biết được khả năng của người khác về các quyền    
 2. Āsayānusayañāṇa – Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm  
 3. Yamakapāṭihīrañāṇa – Trí song thông
 4.  Mahākaruṇāsamāpattiñāṇa – Trí về sự thể nhập đại bi

72 – 73.  Sabbaññuta-anāvaraṇañāṇa – Trí Toàn Giác không bị ngăn che 

Diṭṭhikathā – Giảng về Kiến

Diṭṭhipucchā – Các câu hỏi về Kiến     

 1. Assādadiṭṭhi – Khoái lạc kiến
 2. Attānudiṭṭhi – Tùy ngã kiến   
 3. Micchādiṭṭhi – Tà kiến   
 4. Sakkāyadiṭṭhi – Thân kiến     
 5. Sakkāyavatthukāsassatadiṭṭhi – Thường kiến lấy thân làm nền tảng,  
 6. Sakkāyavatthukā-ucchedadiṭṭhi – Đoạn kiến lấy thân làm nền tảng
 7. Antaggāhikādiṭṭhi – Hữu biên kiến    
 8. Pubbantānudiṭṭhi – Quá khứ hữu biên kiến
 9. Aparantānudiṭṭhi – Vị lai hữu biên kiến   
 10. Saṃyojanikādiṭṭhi – Kiến có sự ràng buộc      
 11.  Ahantimānavinibandhādiṭṭhi – Kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi,’     
 12. Mamantimānavinibandhādiṭṭhi – Kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi,’    
 13. Attavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi – Kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã
 14. Lokavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi – Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới    

15 – 16. Bhavadiṭṭhi Vibhavadiṭṭhi – Hữu kiến Phi hữu kiến 

III. Ānāpānasatikathā – Giảng về Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra

 1. Gaṇanuddesa – Liệt Kê Số Lượng      
 2. Paripantha-upakārasoḷasañāṇa – 16 Trí Ngăn Trở và Hỗ Trợ    
 3. Upakkilesañāṇa – Trí về tùy phiền não
 4. Vodānañāṇa – Trí trong việc Thanh Lọc    
 5. Satokāriñāṇa – Trí về việc Thực Hành Niệm

6 – 11. Ñāṇarāsichakkaṃ – Nhóm Sáu về Trí 

Indriyakathā – Giảng về Quyền

 1. Paṭhamasutta – Bài Kinh thứ nhất     
 2. Dutiyasutta – Bài Kinh thứ nhì     
 3. Tatiyasutta – Bài Kinh thứ ba 
 4. Catutthasutta – Bài Kinh thứ tư    

Indriyasamodhānaya – Tổng Hợp về Quyền    

 1. Vimokkhakathā – Giảng về Giải Thoát
 2. Gatikathā – Giảng về Cõi Tái Sanh

VII. Kammakathā – Giảng về Nghiệp

VIII. Vipallāsakathā – Giảng về sự Lầm Lạc

 1. Maggakathā – Giảng về Đạo
 2. Maṇḍapeyyakathā – Giảng về Tịnh Thủy Nên Uống

 

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo I“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo I” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *