MỤC LỤC

I. YUGANADDHAVAGGO – PHẨM KẾT HỢP CHUNG:

 1. Yuganaddhakathā – Giảng về sự Kết Hợp Chung
 2. Saccakathā – Giảng về Chân Lý
 3. Bojjhaṅgakathā – Giảng về Giác Chi
 4. Mettākathā – Giảng về Từ Ái   
 5. Virāgakathā – Giảng về Ly Tham Ái
 6. Paṭisambhidākathā – Giảng về sự Phân Tích
 7. Dhammacakkakathā – Giảng về Pháp Luân
 8. Lokuttarakathā – Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian  
 9. Balakathā – Giảng về Lực 
 10. Suññatākathā – Giảng về Không Tánh

II. PAÑÑĀVAGGO – PHẨM TUỆ:

 1. Paññākathā – Giảng về Tuệ 
 2. Iddhikathā – Giảng về Thần Thông
 3. Abhisamayakathā – Giảng về Sự Lãnh Hội
 4. Vivekakathā – Giảng về Sự Viễn Ly  
 5. Cariyākathā – Giảng về Hành Vi
 6. Pāṭihāriyakathā – Giảng về Phép Kỳ Diệu
 7. Samasīsikathā – Giảng về Các Pháp Đứng Đầu được Tịnh Lặng  
 8. Satipaṭṭhānakathā – Giảng về sự Thiết Lập Niệm
 9. Vipassanākathā – Giảng về Minh Sát
 10. Mātikākathā – Giảng về Các Tiêu Đề

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo II“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo II” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *