Ở phần trước chúng tôi đã đề cập đến sự giải thích về Khổ Đế. Phần này chúng tôi sẽ tiếp tục với sự giải thích về Tập Đế hay sự thực về nguồn gốc của khổ. Trước tiên chúng tôi sẽ điểm lại những đầu đề của Tứ Thánh Đế:

  1. Khổ Đế (Dukkha Saccā).
  2. Tập Đế (Samudaya Saccā).
  3. Diệt Đế (Nirodha Saccā).
  4. Đạo Đế (Magga Saccā).

Như đã giải thích ở trên, sau khi định nghĩa về Khổ Đế mà Ngài đã tự thân khám phá bằng trí tuệ thể nhập, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra sự định nghĩa về Tập Đế hay sự thực về nguồn gốc của khổ.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *