PHÁP THẾ GIAN LÀ GÌ?

Từ “Lokadham” trong tiếng Miến bắt nguồn từ chữ “Lokadhamma” (pháp thế gian) trong Pā©i. “Loka” gồm ba loại: Sattaloka, Sa™khāraloka, và Okāsaloka. Sattaloka hay Hữu Tình Thế Gian có nghĩa là “tất cả hữu tình hay tất cả chúng sanh”: theo đạo Phật mỗi chúng sanh thực sự là một thế gian (loka), hay nói cách khác mỗi người đàn ông, đàn bà, hay con vật đều là một thế gian. 

Okāsaloka có nghĩa là các cõi sống hay những nơi cư trú của các chúng sanh. Vì thế chúng ta có cõi người, cõi chư thiên, cõi Phạm thiên, cõi của cư dân thấp kém và bất hạnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,… Các cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh thì ở trên quả đất; còn các cõi của chư thiên và phạm thiên ở trên hư không. 

Sankhāraloka có nghĩa là những hoạt động không ngừng của thân và tâm của các hữu tình chúng sanh cũng như những thay đổi và chuyển động của các vật vô tình như quả đất, cây cỏ, rừng núi, các cõi, nước, lửa và gió,… Nói tóm lại, Sa™khāraloka hay các hành thế gian tạo thành những tiến trình tiến hóa của danh sắc (nāmarūpa).

LOKADHAMMA

Bài giảng hôm nay liên quan đến Thế Gian của các hữu tình chúng sanh, sattavā. Vì thế loka trong nội dung này có nghĩa là “các chúng sanh” và Dhamma có nghĩa là “pháp” hay quy luật. Lokadhamma hay lokadham theo tiếng Miến có nghĩa là những hệ quả tự nhiên mà mỗi chúng sanh phải thọ nhận và bằng lòng với nó.Có hai bài kinh nói về pháp thế gian (lokadhamma) mà ðức Phật đã thuyết: một bài ngắn và một bài dài. Ở đây Tôi sẽ trích dẫn những đoạn PāLi từ bài kinh dài.

Trích đoạn PāLi Từ Kinh Lokadhamma

Atthime bhikkhave lokadhamme lokam anupari vuttanti; lokosa ime attha lokadhamme anu pari vuttati.

“Này các Tỳ-kheo, tám sự thể hiện của pháp thế gian luôn đi theo tất cả mọi hữu tình chúng sanh (sattavā), hay gọi cách khác là Loka, và tất cả hữu tình chúng sanh này cũng luôn đi theo các Pháp thế gian.

Có tám sự thể hiện của pháp thế gian, và chúng luôn đi theo các hữu tình chúng sanh. Nếu một người đi dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng của người ấy luôn luôn đi theo anh ta; anh ta không thể ngăn cái bóng không cho đi theo anh ta được. Các pháp thế gian này cũng luôn luôn đi theo các chúng sanh giống như cái bóng vậy. Và theo cách tương tự, các hữu tình chúng sanh cũng luôn luôn đuổi theo các pháp thế gian.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *